Od najstarších čias sa v literatúre formovali tri literárne druhy: epika, lyrika a dráma.  V rámci  každého literárneho druhu možno literárne diela ďalej pričleňovať podľa charakteristických znakov (obsahu, rozsahu, kompozície, štýlových znakov) k rozličným žánrom.

REKLAMA

Literárny žáner je súhrnný názov pre literárne diela, ktoré majú spoločné tematické, kompozičné a štylistické znaky.Uplatňuje sa aj členenie literárnych diel podľa jazykovej formy na: poéziu (viazaná reč), prózu (neviazaná reč) a drámu (dialogická reč). 

Lyrika, epika, dráma

Literárne druhy sa najpresnejšie vymedzia porovnaním zhôd a rozdielov. Základným znakom epiky je dejovosť, ktorá je prítomná aj v dráme, ale chýba v lyrike. Epické dielo je v čase rozprávania uzavreté, ukončené, prevláda gramatický minulý čas. Dramatické dielo predstavuje situáciu v prítomnosti; pre drámu je príznačný prítomný čas.

REKLAMA

Epika  (gréc. epikos = dejový, vyrozprávaný)

Znaky:

 • Základným znakom je rozprávanie.
 • Sled udalostí tvorí epický dej,  pre ktorý platí časová následnosť  a postupnosť.
 • Prehovory postáv sa realizujú ako  priama reč.
 • Obsah rozprávania tvoria minulé udalosti.
 • Niekedy sa na oživenie deja používa historický prézent – rozprávanie v prítomnom čase.
 • Základnou epickou kategóriou je rozprávač.

Pozri aj: Epické žánre – veršovaná i neveršovaná epika

Lyrika

Znaky:

 • Pôvod názvu  siaha do  starovekého Grécka, kde prednes sprevádzala hra na hudobnom nástroji lýre.
 • Základným znakom je rytmickosť a  hudobnosť.
 • Je autorovým záznamom osobných citov, nálad, myšlienok, dojmov.
 • Namiesto postáv je v lyrike prítomný lyrický subjekt/lyrický hrdina.
 • Báseň vyjadruje jednu základnú myšlienku, opisuje jeden silný zážitok.
 • Lyrický text sa realizuje básnickými prostriedkami, vzniká metaforickosť.
 • Literárnou  formou je veršované  dielo, teda viazaná reč.

Rozdelenie:

 1. náladová (impresívna), opisná  (deskriptívna), úvahová  (reflexívna)
 2. intímna (ľúbostná a rodinná), prírodná a spoločenská

 

Dráma

Znaky:

 • V dráme nie je prítomný rozprávač. 
 • Spoločným  znakom  s epikou je dej  a s lyrikou pocity, nálady a myšlienky.
 • Základom drámy je dialóg a monológ.
 •  Prvé uvedenie divadelne sa nazýva premiéra, opakovanie repríza a posledné uvedenie derniéra.
 • Vonkajšie členenie divadelnej hry tvoria dejstvá a výstupy.
 • Vnútorná výstavba sa člení na expozíciu, zápletku, krízu, peripetiu, rozuzlenie.
 • Základnými dramatickými žánrami sú tragédia a komédia.
 •  Na realizácii divadelnej hry sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci, scénický výtvarník, skladatelia scénickej hudby, kostyméri, osvetľovači.

Pin It on Pinterest