• d najstarších čias sa v literatúre formovali tri literárne druhy: epika, lyrika a dráma. V rámci  každého literárneho druhu možno literárne diela ďalej pričleňovať podľa charakteristických znakov (obsahu, rozsahu, kompozície, štýlových znakov) k rozličným žánrom.
 • Literárny žáner je súhrnný názov pre literárne diela, ktoré majú spoločné tematické, kompozičné a štylistické znaky.
 • Uplatňuje sa aj členenie literárnych diel podľa jazykovej formy na: poéziu (viazaná reč), prózu (neviazaná reč) a drámu (dialogická reč).

Inšpirácia: Darčeky podľa znamenia: S týmito zaboduješ na narodeniny i na Vianoce

Lyrika, epika, dráma

Literárne druhy sa najpresnejšie vymedzia porovnaním zhôd a rozdielov. Základným znakom epiky je dejovosť, ktorá je prítomná aj v dráme, ale chýba v lyrike. Epické dielo je v čase rozprávania uzavreté, ukončené, prevláda gramatický minulý čas. Dramatické dielo predstavuje situáciu v prítomnosti; pre drámu je príznačný prítomný čas.

Epika  (gréc. epikos = dejový, vyrozprávaný)

Znaky:

 • základným znakom je rozprávanie,
 • sled udalostí tvorí epický dej,
 • časová následnosť a postupnosť,
 • prehovory postáv ako priama reč,
 • obsah rozprávania – minulé udalosti,
 • niekedy aj v prítomnom čase – historický prézent,
 • základná epická kategória je rozprávač.

Pozri aj: Epické žánre – veršovaná i neveršovaná epika

Lyrika

Znaky:

 • pôvod názvu v starovekom Grécku – prednes sprevádzala hra na hudobnom nástroji lýre,
 • rytmickosť, hudobnosť,
 • autorov záznam osobných citov, nálad, myšlienok, dojmov,
 • báseň vyjadruje jednu základnú myšlienku, opisuje jeden silný zážitok,
 • lyrický text sa realizuje básnickými prostriedkami,
 • veršované diela (viazaná reč).

Rozdelenie:

 1. náladová (impresívna), opisná  (deskriptívna), úvahová  (reflexívna)
 2. intímna (ľúbostná a rodinná), prírodná a spoločenská

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Dráma

Znaky:

 • neprítomnosť rozprávača,
 • spol. znaky s epikou (dej) a lyrikou (pocity, nálady a myšlienky),
 • monológ, dialóg (scénické poznámky),
 • javisko, divadelné predstavenie,
 • premiéra, repríza, derniéra,
 • dejstvá, výstupy,
 • požiadavka dramatického konfliktu,
 • vnútorná výstavba: expozícia, zápletka, kríza, peripetia, rozuzlenie,
 • dramaturg, režisér, herci, scénický výtvarník, skladatelia scénickej hudby, kostyméri, osvetľovači.

Pin It on Pinterest