Slohové postupy a slohové útvary

Slohové postupy a slohové útvary

Slohový postup je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahovo-tematické a jazykové prostriedky do jazykového prejavu. Závisí od komunikačného zámeru. Výsledkom tohto procesu je slohový útvar. Slohové postupy: Informačný slohový postup sa uplatňuje v jazykových...
Slabičná a neslabičná predpona

Slabičná a neslabičná predpona

Najproduktívnejší spôsob tvorenia slov je tvorenie slov odvodzovaním. Pri odvodzovaní sa k slovotvornému základu pridáva slovotvorná predpona alebo slovotvorná prípona, čím dochádza k obmieňaniu významu slova. Napr.: napísať, prepísať, školský, horár… Pozri...
Spoluhlásky

Spoluhlásky

Rozdeleniu hlások sa venuje hláskoslovie, teda náuka o hláskovom systéme jazyka.  Hlásky sú najmenšie rečové jednotky, z ktorých sa skladajú slová. Znalosť hlások je dôležitá pre pravopis, napríklad pri zaraďovaní slov do skloňovacích vzorov. Slovenské hlásky sa...

Pin It on Pinterest