Základným žánrom neveršovanej epiky je román, novela a poviedka.

Román – znaky a žánrové formy 

Román je veľký  prozaický epický žáner.

 

Znaky románu:  

 • zobrazuje široký okruh života, dlhšie časové  rozpätie,
 • dôležitá je kategória  rozprávača,
 • množstvo postáv a udalostí,
 • má hlavnú dejovú líniu ( viac hlavných postáv), vedľajšie dejové línie   epizódy (množstvo vedľajších postáv),
 • vyostrené vzťahy; konflikty – postupné narastanie a vyvrcholenie,
 • spájanie románov do celku – dilógia , trilógia , románový cyklus, epopeja. 

Žánrové formy románu:  dobrodružný, detektívny, historický, sci-fi, psychologický, spoločenský – sociálny , životopisný, autobiografický, cestopisný…

Vo všeobecnej rovine sa rozlišuje:

 • román udalostí – dobrodružný román, western, detektívka,
 • román postavy – autobiografický, vývojový, psychologický, dievčenský,
 • román prostredia – spoločenský, sociálny, dedinský.

(Podľa W. Kaysera)

V bohatej typológii žánru nájdeme napr. pikareskný román, idylický, román v listoch (epištolárny r.), gotický, historický, filozofický alebo aj román o románe (metaromán). V 60. rokoch 20. storočia vznikol vo Francúzsku antiromán (objektívny r.), ktorý sa odkláňa od epickosti. Rozprávanie nahrádza deskripciou. Preto sa označuje aj spojením  „škola pohľadu“.

Autorom prvého slovenského pôvodného románu René mláďenca príhody a skúsenosti  (1784)  je J. I. Bajza.

Novela – znaky

Novela (lat. novella – novinka) je epický prozaický žáner stredného rozsahu. Vznikla v Taliansku v období renesancie.

Pozri aj: Rozprávanie v umeleckej literatúre 

Znaky novely:

 • pútavý príbeh s výrazným zakončením (neočakávanou pointou),
 • nemá väčšie odbočenia od ústrednej dejovej línie,
 • zobrazuje súbor niekoľkých udalostí,
 • dej má obvykle rýchly spád,
 • dochádza k prekvapivému obratu, ktorý je jedným z hlavných znakov novely,
 • menší počet postáv ako román, menej  zložitá kompozícia ako v románe,
 • dej odráža každodenný život.

Za zakladateľa tohto žánru sa považuje Giovanni Boccaccio svojou zbierkou Dekameron. Do kompozície vniesli viac dramatickosti a napätia Guy de MaupassantAnton Pavlovič Čechov. 

Poviedka – znaky

Poviedka je epický žáner malého alebo stredného rozsahu. Vznik poviedky je spätý s obdobím romantizmu. 

Znaky poviedky:

 • obyčajne spracúva iba jednu udalosť zo života človeka,
 • len jedna zápletka,
 • zvyčajne jedna hlavná postava, menej vedľajších,
 • postavy vstupujú do deja sformované, charakterovo sa nevyvíjajú,
 • menej dramatickosti a napätia ako v novele.

Pin It on Pinterest