Rozprávanie – narácia sa zakladá na príbehu, dejovosti. Je to zachytenie udalostí v časovej postupnosti, reťaz dejových zložiek, ktoré sú spojené časovo-príčinnými vzťahmi. Rozprávanie je pomenovanie pre slohový postup a zároveň aj slohový útvar. Rozprávanie v umeleckej literatúre využíva dramatické stupňovanie zápletky:

  1. úvod – expozícia
  2. zápletka – konflikt
  3. zauzľovanie – kolízia
  4. vyvrcholenie – kríza
  5. obrat – peripetia
  6. rozuzlenie

Rozprávanie je štylisticky najrozvinutejším a najbohatším slohovým postupom, obsahuje prvky hovoreného prejavu, subjektívnosti, expresívnosti, uplatňuje sa časová následnosť. Tieto prvky slúžia na vyvolanie estetického zážitku u čitateľa. V rozprávaní hrajú hlavnú úlohu slovesá, ktoré posúvajú dej dopredu.

Pozri tiež: Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Členenie rozprávania

Vertikálne sa rozprávanie člení na pásmo rozprávača a pásmo postáv.

Pásmo rozprávača – autorská reč rozvíja príbeh, komentuje konanie postáv, opisuje prostredie. Autorská reč je prostriedok objektívneho rozprávania, uplatňuje sa spisovný jazyk.

Pásmo postáv – priama reč postáv využíva prvky hovorovosti, dodáva prejavu autentickosť, dramatizuje a oživuje rozprávanie. Realizuje sa dialógom. Časti dialógu sa nazývajú repliky.

Funkcia dialógu – rozvíja príbeh, charakterizuje postavy, stupňuje konflikt.

Typy dialógov:

  • symetrický – rozhovor dvoch postáv, repliky sa pravidelne striedajú, je charakteristický pre staršiu prózu,
  • asymetrický – je prerušovaný autorskou rečou alebo vnútornou rečou postáv sa realizuje ako nevlastná priama reč a polopriama reč.

Zaujme ťa: Prehľad literárnych období: Starovek, stredovek, humanizmus a renesancia, barok

Nevlastná priama reč je v prvej osobe, najčastejšie nemá uvádzaciu vetu. Je včlenená do pásma rozprávača. Vyjadruje vnútornú reč postáv. Je typická pre súčasnú modernú prózu.

Polopriama reč je v 3. osobe, tvorí prechod medzi autorskou rečou a nevlastnou priamou rečou. Je referovaním o myšlienkach postavy. Nie graficky odlíšená.

Nepriama reč – rozprávač reprodukuje prehovor postavy vo vlastnej reči.

V umeleckom rozprávaní sa využívajú dramatizujúce prostriedky, ktoré zvyšujú napätie: krátke vety, nedokončené vety, historický prézent.

Pin It on Pinterest