Všeobecné obchodné podmienky pre používanie stránky www.akosapise.sk a objednávanie služby jazykovej korektúry textu

Reklamačný poriadok

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov 

vypracované v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované fyzickou osobou-podnikateľom, PhDr. Ivanou Kladivíkovou Mihálikovou, PhD., s miestom podnikania 82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 5007/30, IČO 52301346 za účelom dodržania jednotného postupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov, v ktorých na strane dodávateľa vystupuje PhDr. Ivana Kladivíková Miháliková a ktorých predmetom je poskytnutie služby súvisiacej s predmetom podnikania dodávateľa, a to jazykovej  korektúry textu v slovenskom jazyku (ďalej len „Služba“).

Článok I.

Vymedzenie pojmov 

 1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorých súčasťou je aj reklamačný poriadok a informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov (ďalej tiež len „VOP“) sa pod pojmom: 
 • „Prevádzkovateľ“ rozumie jediný a výlučný vlastník internetovej domény www.akosapise.sk, ktorá je riadne zaregistrovaná u registrátora domén. Obchodné meno prevádzkovateľa je: Ivana Kladivíková Miháliková, PhD., s miestom podnikania 82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 5007/30, IČO 52301346, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-276547 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 • „Dodávateľ“ rozumie Ivana Kladivíková Miháliková, PhD., s miestom podnikania, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 5007/30, IČO 52301346, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-276547 (ďalej len „Dodávateľ“).
 • „Internetová stránka“ rozumie internetová stránka akosapise.sk, ktorej je Dodávateľ Prevádzkovateľom (ďalej len „Internetová stránka“).
 • „Služba“ rozumie služba uvedená na Internetovej stránke bližšie špecifikovaná v čl. II. (ďalej len „Služba“).
 • „Normostrana“ rozumie 1800 znakov vrátane medzier (ďalej len „Normostrana“).
 • „Používateľ“ rozumie každý návštevník alebo používateľ alebo osoba, ktorá navštívi Internetovú stránku a akýmkoľvek spôsobom používa Internetovú stránku a zobrazuje si obsah Internetovej stránky (ďalej len „Používateľ“).
 • „Používanie Internetovej stránky“ rozumie akékoľvek zobrazenie Internetovej stránky, vnímanie alebo prezeranie jej obsahu na akomkoľvek prehliadači a zariadení, sťahovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu Internetovej stránky, vkladanie komentárov, otázok, akýchkoľvek príspevkov alebo článkov, šírenie obsahu Internetovej stránky a pod. (ďalej len „Používanie Internetovej stránky“).
 • „Objednávateľ“ rozumie používateľ Internetovej stránky – tuzemská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Dodávateľom uzatvorí Zmluvu o poskytnutí Služby na diaľku objednaním Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s Dodávateľom (napr. emailom alebo prostredníctvom Internetovej stránky – kontaktný formulár), osobne u Dodávateľa, telefonicky alebo iným preukázateľným spôsobom a prostredníctvom niektorého z platobných systémov uhradí cenu za Službu (ďalej len „Objednávateľ“).

1.8.1. Pre účely VOP sa za „Objednávateľa“ považuje:

1.8.1.1.spotrebiteľ, ktorý pri objednávaní Služby nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy medzi Dodávateľom a Objednávateľom – spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj s inými súvisiacimi predpismi (ďalej len „z.č. 102/2014 Z.z.“)

(ďalej len „Objednávateľ – spotrebiteľ“ alebo len „Spotrebiteľ“);

1.8.1.2.podnikateľ, ktorý si objedná Službu výhradne za účelom podnikania. Právne vzťahy medzi Dodávateľom a Objednávateľom – podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP, príp. osobitnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj inými súvisiacimi predpismi SR

(ďalej len „Objednávateľ – podnikateľ“);

(ďalej Objednávateľ – spotrebiteľ a Objednávateľ – podnikateľ spoločne len ako „Objednávateľ“). 

 • Osobné údaje“rozumejú akékoľvek informácie v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Osobnými údajmi sa na účely týchto VOP rozumejú osobné údaje spĺňajúce kritériá podľa predchádzajúcej vety, ktoré Používateľ alebo Objednávateľ poskytli Dodávateľovi pred alebo po uzavretí Zmluvy o poskytnutí služby podľa čl. X. VOP.
 1. VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami Zmluvy o poskytnutí Služby (ďalej len „Zmluva“), kedy na jednej strane je Dodávateľ a na strane druhej je Objednávateľ (dodávateľ a objednávateľ  ďalej spolu len zmluvné strany alebo samostatne len zmluvná strana). VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každého zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom. 

Článok II.

Služba

Obsahom Služby poskytovanej Dodávateľom je základná alebo komplexná jazyková korektúra textu v slovenskom jazyku podľa požiadaviek Objednávateľa.

Článok III.

Podmienky používania Internetovej stránky, objednávka Služby a uzatvorenie Zmluvy

 1. Vstupom na Internetovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami akosapise.sk, s reklamačným poriadkom, zaväzuje sa ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať a zároveň berie na vedomie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov.
 2. Internetovú stránku je Používateľ oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania internetovej stránky v rozpore s predchádzajúcou vetou je Používateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa. Akékoľvek používanie Internetovej stránky je možné za predpokladu, že nedôjde k :
 • zásahu do jej technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa,
 • jej zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek jej častí alebo
 • zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetovej stránky, ktoré by odporovali právnym predpisom alebo dobrým mravom. 

Akýkoľvek neoprávnený zásah je v rozpore s príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, ak takýmto konaním vznikne Prevádzkovateľovi škoda, je Používateľ povinný vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi nahradiť.

 1. Obsahom Internetovej stránky je online kontaktný formulár na nezáväzné objednanie Služby a vyžiadanie cenovej ponuky za Službu podľa požiadaviek Objednávateľa. Text určený na jazykovú korektúru posiela Objednávateľ na e-mailovú adresu korektury@gmail.com. V prípade, že Objednávateľ zadá na jazykovú korektúru text, ktorého obsah alebo šírenie je v rozpore s právnymi predpismi platnými v SR alebo medzinárodným právom, Dodávateľ si vyhradzuje právo nevykonať korektúru takéhoto textu.
 2. Dodávateľ následne vypracuje a zašle Objednávateľovi elektronickou (e-mailovou) formou nezáväznú cenovú ponuku za poskytnutie Služby a v prílohe tieto VOP s reklamačným poriadkom a informáciami o ochrane a spracúvaní osobných údajov, obsahujúce okrem iného informácie podľa § 3 ods. 1 z.č. 102/2014 Z.z. Súčasne Dodávateľ spôsobom podľa predošlej vety poučí Objednávateľa – spotrebiteľa o tom, že:
  • súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu,
  • Objednávateľ – spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby; súhlas sa udeľuje zaslaním záväznej objednávky podľa bodu 7.1.,
  • že ak odstúpi od Zmluvy, pričom udelil súhlas podľa § 4 ods. 6 z.č. 102/2014 Z.z., je povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Následne môže, ale nemusí dôjsť k záväznému objednaniu Služby Dodávateľa zo strany Objednávateľa elektronickou (e-mailovou) formou.

 1. Pred zaslaním záväznej objednávky Služby, po oboznámení sa s informáciami o ochrane a spracúvaní osobných údajov poskytnutými Dodávateľom podľa bodu 4., Objednávateľ udelí Dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov zakliknutím určeného políčka podľa čl. X., bod 2. VOP .
 2. Zaslaním záväznej objednávky Služby Objednávateľ – podnikateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP, s reklamačným poriadkom a s informáciami o ochrane a spracúvaní osobných údajov.
 3. Zaslaním záväznej objednávky Služby Objednávateľ – spotrebiteľ potvrdzuje:
  • že výslovne súhlasí v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 písm. b) z.č. 102/2014 Z. z., so začatím poskytovania Služby zo strany Dodávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol zo strany Dodávateľa  riadne poučený o podmienkach začatia poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, pričom berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od Zmluvy,
  • že bol Dodávateľom výslovne poučený, že ak odstúpi od Zmluvy, pričom udelil súhlas podľa § 4 ods. 6 z.č. 102/2014 Z.z., je povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy,
  • že sa oboznámil s VOP, s reklamačným poriadkom a s informáciami o ochrane a spracúvaní osobných údajov,
  • že bol Dodávateľom výslovne oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu,
  • že výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy.
 4. Zaslaním záväznej objednávky podľa bodu 6. resp. 7. sa Zmluva považuje za uzavretú.
 5. V prípade pochybností o momente uzavretia Zmluvy sa vždy za najneskorší moment uzatvorenia Zmluvy považuje pripísanie ceny za Službu na účet Dodávateľa v súlade s platobnými informáciami poskytnutými Objednávateľovi Dodávateľom.
 6. Zmluva medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa uzatvára na dobu určitú, do doby úplného poskytnutia Služby.
 7. Bezprostredne po uzavretí Zmluvy, najneskôr do začatia poskytovania Služby, Dodávateľ poskytne Objednávateľovi – spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči (e-mail) potvrdenie o uzatvorení Zmluvy a potvrdenie o výslovnom súhlase Objednávateľa – spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) z.č. 102/2014 Z.z., ak bol poskytnutý podľa bodu 7.1. 

Článok IV.

Cena Služby, platobné podmienky a dodanie Služby 

 1. Cena Služby základnej jazykovej korektúry 1 (jednej) normostrany textu je vo výške od 2 (dve) €cena komplexnej jazykovej korektúry 1 (jednej) normostrany textu je vo výške od 4 (štyri) €. Nakoľko Dodávateľ nie je platcom DPH, cena za Službu je uvedená bez dane z pridanej hodnoty.
 2. Cena za Službu je splatná vopred na základe faktúry, ktorú Dodávateľ zašle Objednávateľovi elektronickou (e-mailovou) formou. Podkladom na uhradenie ceny za Službu je zálohová faktúra, faktúra alebo Dodávateľom vygenerované nezameniteľné platobné informácie. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Dodávateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Dodávateľa.
 3. Cenu za Službu uhradí Objednávateľ podľa voľby:
  • bezhotovostným prevodom na bankový účet Dodávateľa uvedený v zálohovej faktúre, faktúre alebo v Dodávateľom vygenerovaných nezameniteľných platobných informáciách,
  • vkladom v hotovosti na bankový účet Dodávateľa uvedený v zálohovej faktúre, faktúre alebo v Dodávateľom vygenerovaných nezameniteľných platobných informáciách,
  • poštovým poukazom na bankový účet Dodávateľa uvedený v zálohovej faktúre, faktúre alebo v Dodávateľom vygenerovaných nezameniteľných platobných informáciách.
 4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Službu v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v čl. V. VOP po zaplatení ceny za Službu a to elektronickou formou (e-mailom) s  textom po vykonanej jazykovej korektúre na stiahnutie.
 5. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť cenu Služby, ktorá je zverejnená na Internetovej stránke s tým, že nová cena Služby je platná a účinná dňom jej zverejnenia na Internetovej stránke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na Službu objednanú pred zmenou.

Článok V.

Dodacie podmienky 

 1. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, dodanie Služby prebieha elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa poskytnutú Dodávateľovi pred dodaním Služby. E-mailová adresa Objednávateľa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v „.doc“ a „.pdf“ formáte. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy Objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytovať e-mailové adresy ani žiadne osobné údaje Používateľa Internetovej stránky ani Objednávateľa Služby tretím osobám.
 2. Lehotu na dodanie Služby Dodávateľ potvrdí Objednávateľovi v závislosti od zvolenej Služby elektronickou (e-mailovou) formou. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa zaplatenia ceny za Službu Dodávateľovi, ak si však dodanie Služby vyžaduje súčinnosť Objednávateľa (bod 5.), dodacia lehota začína plynúť odo dňa splnenia tejto povinnosti Objednávateľa.
 3. Lehota na dodanie Služby je odhadovanou lehotou, pretože v súvislosti s poskytovanou Službou môžu nastať neočakávané právne alebo faktické skutočnosti, ktoré Dodávateľ nemôže vopred ovplyvniť. Preto táto lehota nie je pre Dodávateľa záväzná a Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania Služby.
 4. Objednávateľ je oprávnený sa kedykoľvek po uzavretí Zmluvy priebežne informovať o prebiehajúcom postupe pri poskytovaní Služby zaslaním e-mailovej správy, telefonicky alebo osobne.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním Služby, najmä, nie však výlučne: i) v čase poskytovania Služby denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, ktorú Dodávateľovi uviedol, ii) udržiavať funkčné telefónne číslo, ktoré Dodávateľovi uviedol, iii) potvrdiť Dodávateľovi doručenie e-mailových správ, iv) preberať poštu zaslanú Dodávateľom na adresu Objednávateľa uvedenú v kontaktnom formulári, v) na požiadanie Dodávateľa bezodkladne poskytnúť/doplniť všetky ním vyžiadané informácie/podklady. 

Článok VI.

Doručovanie 

 1. Zásielky si zmluvné strany môžu doručovať akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim prepravu a preukázateľné doručenie zásielok a to najmä, nie však výlučne, prostredníctvom elektronickej komunikácie (pošty) na e-mailové adresy Dodávateľa a Objednávateľa alebo prostredníctvom Internetovej stránky Dodávateľa.
 2. Doručenie písomnosti poštou alebo kuriérom je účinné dňom jej prevzatia. Ak zásielka nebola na pošte alebo kuriérom prevzatá, alebo jej prevzatie bolo adresátom odmietnuté, alebo sa zásielka z iných dôvodov vrátila odosielateľovi ako nedoručená, zásielka sa považuje za doručenú tretí deň nasledujúci po dni odoslania na prepravu.
 3. Zásielky odosielané emailom sa považujú za doručené dňom odoslania na email druhej zmluvnej strany.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú vzájomnú komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak VOP výslovne nevyžadujú inú formu, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a Internetovej stránky. Elektronická komunikácia je účinná a záväzná aj bez kvalifikovaného elektronického podpisu. 

Článok VII.

Zodpovednosť

 1. Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú Objednávateľovi z dôvodu porušenia povinnosti Objednávateľa poskytnúť súčinnosť podľa čl. V., bod 5. VOP.
 2. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení Objednávateľa a Používateľa Internetovej stránky. Dodávateľ nezodpovedá za škody ktoré boli spôsobené chybným pripojením na Internetovej stránke. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači Objednávateľa a Používateľa Internetovej stránky zaťažuje tieto osoby.
 3. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie Dodávateľovi v súvislosti s poskytovanou Službou. 

Článok VIII.

Odstúpenie do Zmluvy, úhrada ceny Služby a nákladov, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy, dôsledky odstúpenia 

 1. Dodávateľ a Objednávateľ – podnikateľ sa v súlade s ust. § 355 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že Objednávateľ – podnikateľ je oprávnený zrušiť Zmluvu kedykoľvek po jej vzniku, avšak najneskôr do momentu úhrady ceny za Službu a to zaplatením odstupného vo výške 30 % z celkovej ceny Služby. V takomto prípade sa Zmluva ruší od doby svojho uzavretia, keď Objednávateľ – podnikateľ oznámi Dodávateľovi, že svoje právo využíva a dohodnuté odstupné zaplatí. Objednávateľ – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy po úhrade ceny za Službu len v prípade, ak je zrejmé, že Služba nebude včas dodaná a ak Dodávateľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. V takomto prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne vrátiť Objednávateľovi – podnikateľovi prijatú cenu za Službu zníženú o sumu preukázateľne vzniknutých nákladov na už zhotovenú časť práce, ktorá je predmetom Služby. Objednávateľ – podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby zo strany Dodávateľa.
 2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu pred úhradou ceny za Službu. Dodávateľ si vyhradzuje právo nepokračovať v poskytovaní Služby, resp. odstúpiť od Zmluvy alebo zmeniť cenu za Službu, ak Objednávateľ svojim neopodstatneným prístupom odďaľuje poskytnutie Služby v dohodnutom termíne ako aj v prípade, ak Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi primeranú súčinnosť pri poskytovaní Služby (Čl. V., bod 5.VOP). V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Dodávateľa je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu Služby zníženú o sumu preukázateľne vzniknutých nákladov na už zhotovenú časť práce, ktorá je predmetom Služby, prípadne aj celú prácu, pokiaľ je už hotová.
 3. Odstúpenie od Zmluvy podľa bodov 1. a 2. sa musí uskutočniť písomne alebo elektronickou formou zaslaním emailovej správy na známu emailovú adresu druhej zmluvnej strany. V prípade odstúpenia elektronickou formou, je odstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na emailovú adresu druhej zmluvnej strany.
 4. Objednávateľ – spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Objednávateľ  – spotrebiteľ  povinný informovať Dodávateľa  o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: PhDr. Ivana Kladivíková Miháliková, PhD., s miestom podnikania, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 5007/30, e-mail: korektury@gmail.com. Na tento účel môže Objednávateľ – spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na Internetovej stránke.  Prijatie odstúpenia od Zmluvy Dodávateľ bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Objednávateľ – spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy. Po odstúpení od Zmluvy Dodávateľ vráti Objednávateľovi  – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Dodávateľovi doručené oznámenie Objednávateľa – spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ – spotrebiteľ pri jeho platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Objednávateľ – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby.
 6. Ak Objednávateľ – spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania Služby počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, má povinnosť uhradiť Dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy Dodávateľovi oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

Článok IX.

Kvalita Služby a reklamácie

 1. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi presne špecifikovať svoje požiadavky v súvislosti s požadovanou Službou, a to už v dopyte, najneskôr však pri schvaľovaní cenovej ponuky. V prípade, ak si Objednávateľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený reklamovať dodané plnenie Služby z dôvodov nesplnenia požiadaviek, a to ani vznesených kedykoľvek neskôr.
 2. Kedykoľvek na požiadanie je Objednávateľ povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním požadovanej Služby.
 3. Ak si Objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto článku VOP, nie je Objednávateľ oprávnený reklamovať dodané plnenie Služby z dôvodu vád, ktorým by sa mohlo predísť, ak by si Objednávateľ predmetné povinnosti riadne a včas splnil.
 4. Dodané plnenie Služby má vady a môže byť Objednávateľom reklamované v prípade, že bolo poskytnuté v hrubom rozpore s podmienkami zmluvného vzťahu, ktoré boli dohodnuté a odsúhlasené Objednávateľom a Dodávateľom, a/alebo ak plnenie Služby nie je zrealizované v zmysle požiadaviek Objednávateľa adresovaných zhotoviteľovi v zmysle bodu 1. tohto článku VOP.
 5. Dodávateľ na Službu poskytuje časovo neobmedzenú záruku kvality, čo znamená, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť si nároky z chýb v neobmedzenej časovej lehote po dodaní Služby, reklamácia však musí byť vznesená bez zbytočného časového odkladu po tom, ako sa o dôvode na reklamáciu dozvedel alebo sa o ňom mohol pri náležitej pozornosti dozvedieť.
 6. V prípade, že Dodávateľ na základe VOP, Zmluvy alebo inej písomnej dohody s Objednávateľom nebude môcť uchovávať zdrojové a cieľové texty určené na jazykovú korektúru a nemal by ich z tohto dôvodu k dispozícii v dobe prípadnej reklamácie, Objednávateľ si reklamáciu nebude môcť uplatniť.
 7. Reklamáciu je potrebné uplatniť vždy písomnou formou, pričom v reklamácii musí byť uvedený dôvod reklamácie, konkrétny popis reklamovaných vád, ako aj to, čoho sa Objednávateľ domáha.
 8. V prípade, že Dodávateľ uzná reklamáciu Objednávateľa, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť opravu korigovaného textu. Ak v konkrétnom prípade vykonanie revízie nie je možné, resp. Objednávateľ ponúkanú revíziu odmieta, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny plnenia. Na výške zľavy sa Dodávateľ a Objednávateľ dohodnú.
 9. Ak medzi Objednávateľom a Dodávateľom vznikne spor vo veci oprávnenosti uplatnených nárokov Objednávateľa zo zodpovednosti za vady v zmysle vyššie uvedeného, zaväzujú sa Objednávateľ a Dodávateľ riešiť prípadný spor prednostne cestou dohody alebo zmieru.
 10. Kontakty Dodávateľa pre uplatnenie reklamácie: e-mail: akosapise.korektury@gmail.com. 

Článok X.

Zhromažďovanie informácií o Objednávateľovi, informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov 

 1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu, v akom ich poskytol Dodávateľovi sú presné a pravdivé. Objednávateľ uzavretím Zmluvy berie na vedomie právo spracúvať osobné údaje Dodávateľom a to spôsobom a na účel ako je uvedené nižšie.
 2. Objednávateľ zároveň udeľuje Dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov zakliknutím políčka na udelenie súhlasu. Dodávateľ získava súhlas formou aktívneho súhlasu zakliknutím určeného políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“.
 3. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Dodávateľ spracúva nasledovné osobné údaje Objednávateľa: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, resp. v prípade objednávky Služby cez Internetovú stránku Dodávateľa tiež: IP adresa a súbory cookies.
 5. Pri použití Internetovej stránky môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity Používateľa na Internetovej stránke) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého Používateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné: Používateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané: dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača Používateľa automaticky vymažú a dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači Používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého Používateľ pristupuje k Internetovej stránke (tieto cookies môže Používateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú automaticky).
 6. Spracúvanie osobných údajov uvedených v bode 4. tohto článku VOP sa vykonáva na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí Služby na základe žiadosti Objednávateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ Objednávateľ neposkytne osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Dodávateľom a / alebo mu poskytnúť Služby z nej vyplývajúce.
 7. Zároveň spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, prípadne obchodné meno, IČO, sídlo sa vykoná na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (napr. vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácií) v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR.
 8. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Dodávateľom a ich použitie na úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, riešenie prípadných sporov a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Dodávateľa, pre účely ponúkania Služby, zasielania informácií o Službe, a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing) a na účtovné účely a to v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný účel. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 9. Dodávateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie: a) Identifikačné údaje Dodávateľa: Ivana Kladivíková Miháliková, PhD., s miestom podnikania, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 5007/30, IČO 52301346, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-276547, adresa elektronickej pošty (e-mail): akosapise.korektury@gmail.com. b) Účel spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 6. tohto článku VOP; c) Právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bodoch 4. a 5. tohto článku VOP; d) Zoznam osobných údajov je uvedený v bodoch 3. a 5. tohto článku VOP.
 10. Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: súdy, okresné úrady, iné orgány verejnej správy, právni zástupcovia, osoba vykonávajúca IT servis/podporu a IT development, sprostredkovateľ podľa bodu 15. tohto článku VOP, tretie osoby podľa bodu 11. tohto článku VOP a iné fyzické alebo právnické osoby v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, pokiaľ prostredníctvom nich Dodávateľ poskytuje svoju Službu.
 11. Dodávateľ uchováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností Dodávateľa.
 12. Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 13. Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 14. Poskytnutie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku VOP Objednávateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby a poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v bodoch 3. a 5. tohto článku VOP je zákonnou požiadavkou.
 15. Informácie o právach dotknutej osoby – Objednávateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Objednávateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR e) Na základe čl. 19 GDPR  je Dodávateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Dodávateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov. f) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR h) Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. i) Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Dodávateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 16. Poskytnutie informácií dotknutej osobe: a) Dodávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Dodávateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Dodávateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. b) Dodávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa písm. a) tohto bodu tohto článku VOP do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Dodávateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Dodávateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. c) Informácie podľa písm. a) tohto bodu tohto článku VOP poskytuje Dodávateľ bezodplatne. d) Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Dodávateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 17. Spracovaním osobných údajov Objednávateľa môže Dodávateľ poveriť sprostredkovateľa, za účelom poskytovania objednanej Služby alebo v súvislosti s poskytovanou Službou, plnením záväzkov Dodávateľa zo Zmluvy, plnenia zákonných povinností (napr. vedenie účtovníctva) alebo na marketingové účely a to len v nevyhnutnom rozsahu.
 18. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bodoch 3. a 5. tohto článku VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bodoch 4. a 5. tohto článku VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Objednávateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi.
 19. Dodávateľ sa riadi v súlade s čl. 5 GDPR a § 6 až 12 Zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov Objednávateľa týmito zásadami: zákonnosť, spravodlivosť, transparentnosť 2. obmedzenie účelu 3. minimalizácia údajov 4. správnosť 5. minimalizácia uchovávania 6. integrita a dôvernosť 7. zodpovednosť.
 20. Dodávateľ sa zaväzuje po skončení trvania Zmluvy na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Objednávateľovi, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov. 

Článok XI.

Informácia o alternatívnom riešení sporov 

 1. Dodávateľ týmto informuje Objednávateľa – spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporov medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Dodávateľom vyplývajúcich zo Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou na základe zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARS“).
 2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá rieši aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.
 4. Podľa §11 ZoARS, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu. Možnosť obrátiť sa so sporom na súd tým nie je dotknutá.
 5. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
 6. Podľa ZoARS sú strany sporu povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
 7. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, email: ars@soi.sk, adr@soi.sk. 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia 

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP meniť, dopĺňať alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „zmeny VOP“). Zmeny VOP Dodávateľ zverejní na Internetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti a zašle zmenené alebo nové obchodné podmienky Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že zmeny VOP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmien. Celý proces objednávania Služby sa riadi tým znením VOP, ktoré bolo platné v momente uzatvorenia Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom.
 2. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe Zmluvy alebo so Zmluvou súvisiacich, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody alebo zmieru.
 3. Obsah Internetovej stránky je chránený Autorským zákonom (z.č. 185/2015 Z.z). Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky osobnostné a majetkové práva k Internetovým stránkam a ich obsahu. Použitie obsahu Internetovej stránky je povolené výlučne len pre osobnú potrebu, v súlade s podmienkami VOP a právnymi predpismi platnými v SR.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27, resp. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj.
 5. Tieto VOP sú k dispozícií k nahliadnutiu v mieste podnikania Dodávateľa na adrese 82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 5007/30, zároveň sú zverejnené na Internetovej stránke a doručené v každom e-maily s nezáväznou cenovou ponukou podľa čl. III. bod 4. VOP .
 6. Kontaktné údaje Dodávateľa: Ivana Kladivíková Miháliková, PhD., s miestom podnikania, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 5007/30, IČO 52301346, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-276547, adresa elektronickej pošty (e-mail): akosapise.korektury@gmail.com.
 7. Tieto VOP sú platné a účinné od 10.02.2020.

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest