Hamlet: Základná charakteristika a obsah (I. časť)

Hamlet: Základná charakteristika a obsah (I. časť)

Hamlet, kráľovič dánsky Dielo Hamlet je 5-dejstvová tragédia, ktorá odráža krízové javy v Anglicku (16. – 17. stor.) aj osobný smútok dramatika zo smrti syna Hamnetha. Dej sa odohráva na dánskom kráľovskom hrade Elsinor v 12. storočí. Hlavnou postavou je kráľovič...
Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

V umeleckej literatúre, predovšetkým v poézii, patrí metafora a personifikácia k najčastejším umeleckým prostriedkom. Metafora (gréc. prenos, prenesenie) je obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe podobnosti. To znamená, že sa slovným spojením...
Rozprávanie v umeleckej literatúre

Rozprávanie v umeleckej literatúre

Narácia – rozprávanie sa zakladá na príbehu, dejovosti. Je to zachytenie udalostí v časovej postupnosti, reťaz dejových zložiek, ktoré sú spojené časovo-príčinnými vzťahmi. Rozprávanie je pomenovanie pre slohový postup a zároveň aj slohový útvar. Rozprávanie v...
Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Základným žánrom neveršovanej epiky je román, novela a poviedka. Román – znaky a žánrové formy  Román je veľký  prozaický epický žáner.   Znaky románu:   zobrazuje široký okruh života, dlhšie časové  rozpätie, dôležitá je kategória  rozprávača, množstvo postáv...
Verš, strofa a rým – výstavba básne

Verš, strofa a rým – výstavba básne

Ak sa pri výstavbe literárneho diela uplatnil rytmus a intonácia, vzniká viazaná reč, teda veršované literárne dielo – poézia. Základnou rytmickou jednotkou je verš. Pozri aj: Umelecké jazykové prostriedky: Charakteristika a príklady Verš – definícia Verš je rytmicky...

Pin It on Pinterest