Epické diela rozdeľujeme na  veršované (epos. balada), neveršované (poviedka, novela, román) a diela, ktoré môžu byť veršované aj neveršované. Týmto žánrom sa venujeme v našom článku.

REKLAMA

Legenda (lat. to, čo sa má prečítať)

 

  • stredoveký epický žáner s náboženskou tematikou 

Rozpráva o udalostiach zo života svätých a predstavuje príklady kresťanských cností. Dôležitú úlohu zohrávajú prvky zázračnosti. Hlavnou postavou je vždy svätec, ktorý vedie asketický život. 

Stredoveké legendy: Moravsko-panónske legendy (Život sv. Konštantína, Život sv. Metoda), latinská Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi.

Bájka 

  • malý epický žáner, alegorické rozprávanie
  • zvieratá, veci rozprávajú a konajú ako ľudia
  • obsahuje mravné poučenie, ktoré sa najčastejšie nachádza v závere alebo vyplýva zo samotného príbehu 

Bájky písali Ezop, Jean de La Fontaine, Ivan Andrejevič Krylov, Jonáš Záborský… 

REKLAMA

Ezop:
Líška a hrozno
(úryvok) 

Vyhladnutá líška zbadala na vysokom viniči strapce hrozna a chcela sa k nim dostať, ale márne. Napokon sa pobrala preč a povedala: „Sú kyslé.“ 

Poučenie: Aj niektorí ľudia pri neúspechu zastierajú svoju neschopnosť nepriaznivými okolnosťami.

Pozri tiež: Román, novela, poviedka – neveršovaná epika

Báj (mýtus)

 

  • epický útvar, odráža primitívny názor človeka na svet
  • téma: život bohov, vznik sveta, pôvod človeka, zvierat, rastlín 

Súbor bájí niektorého národa sa nazýva mytológia (bájoslovie).

Kronika

 

  • stredoveký žáner 

Obsahuje chronologické usporiadanie historických udalostí bez opisu príčinných súvislostí. 

Postoj autora k historickým osobnostiam alebo udalostiam je subjektívny a tendenčný. 

Autor iba referuje, uvádza fakty, jeho cieľom nie je navodenie umeleckého zážitku. Kroniky nie sú dôveryhodným zdrojom informácií, často sú poprepletané rôznymi bájami. 

Zaujme ťa: Prehľad literárnych období: Starovek, stredovek, humanizmus a renesancia, barok

Pin It on Pinterest