Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Epiteton – básnický prívlastok, druh obrazného pomenovania,  (z gréc. epithetos – pridaný) je spolu s metaforou a prirovnaním najčastejším výrazovým  umeleckým  prostriedkom.  V školskej praxi často vzniká problém správne ho identifikovať, preto vám v článku...
Epizeuxa a epanastrofa – charakteristika s príkladmi

Epizeuxa a epanastrofa – charakteristika s príkladmi

Epizeuxa a epanastrofa patria spolu s anaforou a epiforou k figúram, ktoré vznikajú  hromadením slov. Slovné figúry majú ozdobnú funkciu a sú založené na opakovaní tých istých slov alebo slovných spojení. Epizeuxa Vzniká opakovaním toho istého slova alebo slov za...
Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

V umeleckej literatúre, predovšetkým v poézii, patrí metafora a personifikácia k najčastejším umeleckým prostriedkom. Metafora Metafora (gréc. prenos, prenesenie) je obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe podobnosti. To znamená, že sa slovným...
Verš, strofa a rým – výstavba básne

Verš, strofa a rým – výstavba básne

Ak sa pri výstavbe literárneho diela uplatnil rytmus a intonácia, vzniká viazaná reč, teda veršované literárne dielo –poézia. Základnou rytmickou jednotkou je verš. Pozri aj: Umelecké jazykové prostriedky: Charakteristika a príklady Verš – definícia Verš je rytmicky...
Anafora a epifora – charakteristika s príkladmi

Anafora a epifora – charakteristika s príkladmi

Anafora, epifora, epizeuxa a epanastrofa  patria medzi figúry, ktoré sú založené na opakovaní slova alebo slov. Anafora V poézii patrí k najčastejším figúram. Vzniká, keď sa po sebe nasledujúce verše alebo vety začínajú tým istým slovom alebo slovami. Zdôrazňuje obsah...

Pin It on Pinterest