REKLAMA

Spoluhlásky (konsonanty) sú hlásky, ktoré vznikajú prechodom vzduchového prúdu rečovými orgánmi cez prekážky.  Zo zvukového hľadiska ide o šum, zatiaľ čo pri samohláskach, kedy vzduch prechádza bez prekážok, ide o tón. O rozdelení spoluhlások sme písali v článku Spoluhlásky, teraz sa sústredíme na obojaké spoluhlásky.

Spoluhlásky b, m, p, r, s, v, z, f sa nazývajú obojaké spoluhlásky, pretože sa po nich v koreni slova môže písať jota (i) alebo ypsilon (y). Slová domáceho pôvodu, v koreni ktorých sa po obojakej spoluhláske píše tvrdé y, sú začlenené do skupín nazývaných vybrané slová. Sú pomôckou pre správne písanie i/y v slove.

REKLAMA

Obojaká spoluhláska f

 Medzi vybranými slovami nenájdete vybrané slová po f. Dôvodom je skutočnosť, že v domácich slovách sa po obojakej spoluhláske f píše len mäkké i (fiflena, fičať, fidlikať). V cudzích slovách sa po spoluhláske f píše mäkké i (filantrop, filiálka, finále), ale aj tvrdé y (fylogenetický, fyzika, fyloxéra).

Vybrané slová

Potrebujete si zopakovať vybrané slová? V článkoch nájdete okrem prehľadu aj dvojice s rozdielnym významom a prezentáciu na precvičenie pravopisu slovenského jazyka.

Pin It on Pinterest