REKLAMA

Rozdeleniu hlások sa venuje hláskoslovie, teda náuka o hláskovom systéme jazyka.  Hlásky sú najmenšie rečové jednotky, z ktorých sa skladajú slová. Slovenské hlásky sa rozdeľujú na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky.

Vyskúšaj aj: Diktáty pre 2. ročník: Súhrnné opakovanie a precvičovanie pravopisných javov

Slovenčina má 27 spoluhlások: b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ľ, m, n, ň, p, r, s, š, t, ť, v, z, ž. Každej prislúcha jedno písmeno, len dz, dž, ch zapisujeme dvoma písmenami. V prevzatých slovách sa používajú aj x, q, w.

Rozdelenie spoluhlások

Vznikajú tak, že prúd vzduch prechádza cez artikulačné orgány a naráža na prekážku.

REKLAMA

Rozdeľujú sa  podľa tvrdosti na:

  • tvrdé – h, ch, k, g, d, t, n, l
  • mäkké – dž, č, š, ž, c, dz, j
  • obojaké – b, m, p, r, s, z, v, f
  • iné – q, x, w

Rozdeľujú podľa znelosti (podľa účasti hlasiviek pri artikulácii) na:

  • párové znelé – b, d, ď, g, v, z, ž, h, dz, dž
  • párové neznelé – p, t, ť, k, f, s, š, ch, c, č
  • nepárové zvučné – m, n, ň, j, l/ĺ/ľ, r/ŕ

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

 Rozdiel medzi samohláskami a spoluhláskami je aj v tom, že samohlásky tvoria slabiky. Teda každá slovenská slabika obsahuje samohlásku. Výnimku tvoria v istých prípadoch spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ. Nazývame ich slabikotvorné.

Pravopis

V zásade platí, že po mäkkých spoluhláskach píšeme v koreni slova  mäkké i/í. Po tvrdých spoluhláskach v slovách domáceho pôvodu píše tvrdé y/ý.

Znalosť hlások je dôležitá pre pravopis, napríklad pri zaraďovaní slov do skloňovacích vzorov.  Podstatné mená zakončené na tvrdú a spoluhlásku sa skloňujú podľa vzorov dub a žena. Akostné a vzťahové prídavné mená zakončené na tvrdú a obojakú spoluhlásku sa skloňujú podľa vzoru pekný, v prípade mäkkej spoluhláske je to vzor cudzí.

Pin It on Pinterest