Rozdeleniu hlások sa venuje hláskoslovie, teda náuka o hláskovom systéme jazyka.  Hlásky sú najmenšie rečové jednotky, z ktorých sa skladajú slová. Znalosť hlások je dôležitá pre pravopis, napríklad pri zaraďovaní slov do skloňovacích vzorov. Slovenské hlásky sa rozdeľujú na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky.

Vyskúšaj: Diktáty pre 2. ročník: Súhrnné opakovanie a precvičovanie pravopisných javov

Rozdelenie spoluhlások

Spoluhlásky vznikajú tak, že prúd vzduch prechádza cez artikulačné orgány a naráža na prekážku.

Spoluhlásky (konsonanty) sa rozdeľujú podľa tvrdosti na:

  • tvrdé spoluhlásky – h, ch, k, g, d, t, n, l
  • mäkké spoluhlásky – dž, č, š, ž, c, dz, j
  • obojaké spoluhlásky – b, m, p, r, s, z, v, f
  • iné – q, x, w

Spoluhlásky sa rozdeľujú podľa znelosti (podľa účasti hlasiviek pri artikulácii) na:

  • párové znelé spoluhlásky – b, d, ď, g, v, z, ž, h, dz, dž
  • párové neznelé spoluhlásky – p, t, ť, k, f, s, š, ch, c, č
  • nepárové zvučné spoluhlásky– m, n, ň, j, l/ĺ/ľ, r/ŕ

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Pin It on Pinterest