REKLAMA

História rímskych číslic sa začala v 8. až 9. storočí pred naším letopočtom. Tento číselný systém sa používal sa až do neskorého stredoveku, keď bol v Európe nahradený arabskými číslicami.

V súčasnosti sa bežne používa sedem rímskych číslic:  I, V, X, L, C, D a M, ktoré predstavujú čísla 1, 5, 10, 50, 100, 500 a 1 000. Rímske číslice sa neobjavili naraz. Napríklad L a D (50 a 500) až v období republiky. Pre nulu neexistuje žiadny symbol.

Ako čítať rímske číslice

Rímske číslice sa zvyčajne píšu od najväčších po najmenšie zľava doprava. Neplatí to však vždy. Rimanom sa nepáčilo písanie štyroch rovnakých číslic za sebou, a tak vyvinuli systém odčítania. Rímska číslica pre tri sa píše III , ale štyri  nie je IIII.

Dôležité sú dve pravidlá:

  • Ak má symbol menšiu hodnotu ako symbol za ním, odčítajte menšiu hodnotu od väčšej.
  • Ak má symbol rovnakú alebo väčšiu hodnotu ako ten za ním, spočítajte obidva.          Napr. IV = štyri, IX = deväť, ale XI = 11, XX = 20, prípadne, XXXIX = 39.

Ak je reťazec číslic dlhší, treba brať každú skupinu číslic samostatne a na konci ich spočítať.                                                                                                                                    Príklad: Keď máme číselný údaj CMXCIV, rozčleníme si ho: CM = 900, XC = 90 a IV = 4; sčítaním sa dostaneme k číslu 994.

Roky a dátumy

Roky napísané rímskymi číslicami môžu na prvý pohľad môžu vyzerať komplikovane. Keď ich ale rozoberieme, uvidíme, že sú v skutočnosti celkom jednoduché.

 Príklady:

  • Roky v 21. storočí nie sú komplikované.  Ak by sme chceli zapísať rok 2020, začneme s MM (1000 + 1000) a pridáme XX (20), čím vznikne MMXX. Iný príklad: Rok 2023 bude mať podobu MMXXIII.
  • Roky z 20. storočia sa zapisujú tiež jednoducho. Začneme s MCM (1900) a potom pridávame ďalšie číslice.

Tiež sa oplatí vedieť: Kedy sa píše bodka za číslom? Jeden z problémov pri číslovkách

REKLAMA

Veľké čísla

Najväčší číselný údaj, ktorý môžete zapísať štandardným spôsobom, je 3999 (MMMCMXCIX ).  Ak chceme napísať väčšie číslo, nakreslíme nad číslicou čiaru (vinculum), to znamená, že ju vynásobíme číslom 1000.

Napríklad rímska číslica pre 5000 sa píše ako V̅ (5 x 1000). Jeden milión sa zapíše ako M̅ (1000 x 1000).

...

Kde sa dnes možno stretnúť s rímskymi číslicami

Rímske číslice majú uplatnenie aj v modernej spoločnosti, ponúkame niekoľko príkladov:

  • Objavujú sa v právnických dokumentoch, napr. v zákonoch na označenie článkov.
  • Sú bežné na ciferníkoch hodín.
  • Pripájajú sa k menám kráľov, kráľovien, cisárov alebo pápežov ako radové číslovky. Napríklad Ľudovít XIV., Karol III.
  • V knihách často označujú čísla kapitol.
  • Nachádzajú sa v pamätných nápisoch alebo na budovách, označujú časové údaje, počty atď.
rímske čísla na hodinách

Rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale

VICTORIAE
AVGVSTORV(m)
EXERCITUS QVI LAV
GARICIONE SEDIT MIL(ites)
L(egionis) II DCCCLV
(Marcus Valerrius) MAXIMIANUS LEG(atus) LEG (ionis) II AD)iutricis) CVR(avit) F(aciendum)

„Víťazstvu cisárov venovalo 855 vojakov II. légie z vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu.
Dal zhotoviť Marcus Valerius Maximianus, legát II. légie pomocnej.“

Pin It on Pinterest