REKLAMA

Keď sa deti naučia písmenká, ich úlohou je zvládnuť pravopis. Je to dlhodobý proces a vyžaduje si aj veľa úsilia a trpezlivosti. Na hodinách slovenského jazyka je gramatike a nácviku pravopisných zručností  venovaný dostatočný priestor. Niektoré dieťa zvládne pravopis rýchlejšie, ďalšie potrebuje viac času a častejšie precvičovanie, a preto je vhodné venovať sa dieťaťu aj doma a upevňovať jeho  pravopisné návyky. Samozrejme, v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom. V našich článkoch venovaných diktátom v jednotlivých ročníkoch si nájdete ku každej téme mnoho cvičení.

Čo je pravopis?

Pravopis je vlastne schopnosť zachytiť hovorený prejav písmom, pričom žiak rozumie významu slova, pozná poradie hlások, ktoré zapisuje správnymi písmenami a uplatňuje gramatické pravidlá.

Na čo slúži diktát?

Kontrolné diktáty píšu žiaci od druhého ročníka základnej školy. Diktát je písomnou formou kontroly, ako žiaci zvládli preberané pravopisné zručnosti. Vo vyučovaní slovenského jazyka rozlišujeme nácvičné a kontrolné diktáty. Kontrolnému diktátu ale musí predchádzať precvičovanie. Po prebratí učiva žiaci píšu rôzne druhy pravopisných cvičení.

V nácvičných diktátoch môžu byť slová, slovné spojenia aj vety, nemusí ísť o súvislý text. Píšu sa podľa potreby a slúžia na precvičovanie preberaného javu. Po prebraní a zopakovaní gramatického javu sa píše kontrolný diktát. Kontrolné diktáty sa známkujú podľa predpísanej stupnice hodnotenia a klasifikácie, ktorá je rovnaká pre všetky ročníky základnej školy, mení sa ale rozsah slov. Za pravopisnú chybu sa považuje akákoľvek chyba z učiva, ktoré sa preberalo. Považuje sa za ňu aj: nečitateľné písmo, vynechané písmeno alebo slovo, písmeno alebo slovo navyše,  nesprávne interpunkčné znamienko, nesprávne použité alebo chýbajúce diakritické znamienko či zle rozdelené slovo na konci riadka. Rovnaké chyby v rovnakom slove sa hodnotia ako jedna chyba. Na opravu chýb sa používajú korektorské značky.

Pomôcka na precvičovanie diktátov v jednotlivých ročníkoch

V nasledujúcich článkoch nájdete témy všetkých kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch. Ku každej téme si môžete vybrať z veľkého množstva cvičení a v každom článku nájdete prezentácie s doplňovačkami na samostatné precvičovanie.

Precvičte si diktáty: 

Diktáty pre 2. ročník: Súhrnné opakovanie a precvičovanie pravopisných javov 

Diktáty pre 3. ročník: Takto zvládneš vybrané slová aj slovné druhy 

REKLAMA

Diktáty pre 4. ročník: Pomôžu ti zlepšiť pravopis

Zameranie diktátov

 2. ročník ZŠ

 • opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ
 • hláska a písmeno ch, dz, dž
 • samohláska ä
 • dvojhlásky
 • tvrdé spoluhlásky
 • opakovanie učiva za 1. polrok
 • mäkké spoluhlásky, slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le
 • vety
 • opakovanie učiva z 2. ročníka

 3. ročník ZŠ

 • opakovanie učiva z druhého ročníka základnej školy
 • slová s l, ĺ, r, ŕ
 • vybrané slová po b
 • vybrané slová po m
 • vybrané slová po p
 • opakovanie učiva za 1. polrok
 • vybrané slová po r, s
 • vybrané slová po v, z
 • slovné druhy
 • opakovanie učiva z 3. ročníka základnej školy

 4. ročník ZŠ

 • opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ
 • vybrané slová po b, m
 • vybrané slová po p, r
 • vybrané slová po s, v, z
 • spodobovanie, opakovanie učiva za 1. polrok
 • vlastné podstatné mená
 • ohybné slovné druhy
 • neohybné slovné druhy
 • opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ

Ako sa naučiť pravopis

Asi každý rodič si uvedomuje, že zvládnutie pravopisu je pre jeho dieťa a väčšina rodičov je ochotná pri osvojovaní a nácviku svojim deťom aj pomôcť. Nezaberie to veľa času, skôr je dôležitá pravidelnosť.  Pri sporadickom, ale zato dlhom opakovaní dieťa  skôr dieťa znechutíte a odradíte. Niekoľko minút každý alebo každý druhý deň určite zvládnete vy aj vaše dieťa. Je dôležité, aby si dieťa osvojovalo pravopis správne, lebo naučené chyby sa ťažšie neskôr odstraňujú. Podľa možnosti striedajte rôzne druhy aktivít.

Čítanie je základ

Čítanie je veľmi dôležité, a to nemyslíme len na texty, ktoré dieťa prečíta v škole, ale aj na  čítanie vo voľnom čase pre radosť.  Ak chcete, aby bolo vaše dieťa úspešné v učení, veďte ho k čítaniu. Existujú vedecké štúdie, ktoré to dokazujú.  Nielenže si dieťa rozvíja slovnú zásobu, ale rozvíja sa jeho emocionálna osobnosť. A pretože funguje aj vizuálna pamäť, ak dieťa veľa číta, fixuje si  grafickú podobu slov. Možno poznáte ľudí, ktorí sa rozhodujú, ako napísať slovo aj tak, že si zapíšu obidve verzie a vyberú si tú, ktorá sa im zrakovo pozdáva viac.

pravopisné cvičenia

Cvičenia na opisovanie a prepis textu

Typy pravopisných cvičení podľa možnosti striedajte. Úplne na začiatku sa je vhodné venovať sa cvičeniam založeným na odpisovaní. Podobným typom je prepisovanie textu, kde dieťa musí zvládnuť transformáciu tlačeného textu do písomnej podoby. Takto si trénuje zručnosti a pozornosť. Tieto typy cvičení sa využívajú aj v prípade špecifických porúch, ako sú dysgrafia, dyslexia či dysortografia.

Dopĺňacie cvičenia

K frekventovaným a obľúbeným spôsobom precvičovania patria doplňovacie cvičenia, v ktorých sa podľa zadania dopĺňajú vynechané písmená alebo skupiny písmen. Vždy  postupujeme od jednoduchšieho k zložitejšiemu, čiže je vhodné najskôr pri precvičovaní vyberať  najskôr pri precvičovaní texty so slovnými spojeniami a potom s vetami.

Obvyklým spôsobom, ako sa kontroluje zvládnutie pravopisných javov, je diktát. Jeho náročnosť spočíva v tom, že jedinou oporou pre dieťa je hovorený text.  V našich článkoch nájdete všetky spomínané druhy cvičení. Ich súčasťou sú aj prezentácie,  ktoré žiakovi poskytujú priestor pre samostatnú prácu.

Pin It on Pinterest