REKLAMA

V školskej praxi spôsobuje problematika slovesného vidu žiakom a študentom časté  problémy. V  článku sa dozviete, čo to slovesný vid je, ale aj ako jednoducho odlíšiť dokonavý od  nedokonavého. Či ste to zvládli, si môžete overiť v prezentácii, v ktorej nájdete najčastejšie typy úloh na určovanie vidu.

Potrebujete si zopakovať slovesá? Slovné druhy: Poznáš ich charakteristiku a rozdelenie?

Čo je slovesný vid?

V slovenčine aj v ostatných slovanských jazykoch môžu slovesá vyjadriť okolnosť deja, ktorá sa týka trvania a opakovania deja. Táto vlastnosť slovesa sa nazýva slovesný vid. Podľa trvania deja poznáme  dokonavý a nedokonavý.

REKLAMA

Dokonavý vid

Ak je dej pomenovaný slovesom ohraničený, uzavretý, ide o dokonavé sloveso. Dokonavé sloveso teda vyjadruje dej dokončený alebo v trvaní ohraničený.  Inými slovami pomenúva neopakovaný dej.

Napríklad: zaspievať, skočiť, hodiť, pochváliť, zblednúť, uvariť.

Nedokonavý vid

Sloveso s nedokonavým vidom má dej neohraničený, plynúci, stále prebiehajúci. Pomenúvajú opakovaný dej.

Napríklad: spievať, skákať, hádzať, chváliť, blednúť, variť.

Ako rozlíšiť dokonavé a nedokonavé sloveso?

Praktický spôsob, ako určiť, či je vid dokonavý alebo nedokonavý, je dať ho do budúceho času. Ak má sloveso v budúcom čase jednoduchý slovesný tvar (je vyjadrený jedným slovom), vid je dokonavý. Napríklad: zavolať – zavolám, napísať – napíšem, skočiť – skočím, zblednúť – zblednem.

V prípade, že budúci čas má zložený slovesný tvar s neplnovýznamovým slovesom budem  (je vyjadrený viacerými slovami), ide o nedokonavý vid. Napríklad: spievať – budem spievať, skákať – budem skákať, hádzať – budem hádzať, blednúť – budem blednúť.

Prezentácia : Slovesný vid – cvičenia

Zdá sa vám, že ste pochopili určovanie dokonavého a nedokonavého vidu? Najlepšie si to overíte, keď si spravíte niekoľko cvičení, ktoré nájdete v prezentácii. Po snímke s otázkami nasleduje hneď riešenie. Prípadne si stiahnite úlohy pod prezentáciou a riešenie si skontrolujte v prezentácii. Pohybujete sa v nej kliknutím na obrázok alebo šípkami naboku.

Pin It on Pinterest