Častou chybou, ku ktorej pri ústnej a písomnej komunikácii dochádza, je nesprávne používanie predložkových väzieb. Stáva sa tak aj pri používaní predložky vzhľadom. Je správne použiť spojenie vzhľadom na to alebo vzhľadom k tomu?
REKLAMA
REKLAMA

Správne sa predložka vzhľadom používa len v spojení vzhľadom na. Viaže sa s akuzatívom (koho, čo) a vyjadruje zreteľ (so zreteľom na, s ohľadom na).

Ďalší poznatok: Mám za to: Spoznaj spisovné alternatívy

Napr. Vzhľadom na jeho zdravotný stav mu lekár odporučil plávanie. Vzhľadom na ekonomickú situáciu firmy ich rozhodnutie bolo nesprávne. Akcia sa neuskutočnila vzhľadom na nízky počet prihlásených. 

Pin It on Pinterest