REKLAMA

Slovesá majú  vo vete dôležité postavenie, pretože sú jadrom vety. V bežnej komunikácii tvoria slovesá približne 20 % slov. Viet, v ktorých sa nevyskytujú slovesá, je naozaj málo. Okrem iného ich  rozdeľujeme na plnovýznamové neplnovýznamové. V tomto článku sa budeme venovať rozdielom medzi plnovýznamovými a neplnovýznamovými slovesami  a ich správnemu používaniu v slovenskom jazyku.

Čo sú plnovýznamové slovesá?

Plnovýznamové slovesá samostatne alebo spolu s predmetom vyjadrujú dej – činnosť alebo stav. Napr. čítať (knihu), kúpiť (ovocie), starnúť. Prevažná väčšina slovies je plnovýznamová, majú samostatný lexikálny význam a majú funkciu vetného člena (prísudku). Patria k nim všetky činnostné a stavové slovesá. 

Pomôcka: Činnosť alebo stav, ktorú tieto slovesá pomenúvajú, si vieme predstaviť. Napr.: Cestuje vlakom do Košíc. Zbledol od strachu. 

Tiež sa oplatí prečítať: Môžte alebo môžete?

Neplnovýznamové slovesá

Neplnovýznamové (pomocné) slovesá majú gramatické kategórie ako plnovýznamové. Nemajú úplný význam, preto sa spájajú sa s plnovýznamovým slovesom v neurčitku. Delia sa na:

REKLAMA
  • Fázové slovesázačať, začínať, ostať, ostávať, prestať, prestávať. Označujú začiatok, trvanie alebo dokončenie deja. Napr. Začali cvičiť. Zostal sedieť na mieste. Prestala sa na nás usmievať. Pomaly ho prestávali pobolievať zuby. Dnes ostanem ležať v posteli, pretože mám vysokú horúčku.
  • Modálne slovesá smieť, musieť, mať, môcť, chcieť, dať. Vyjadrujú možnosť alebo nemožnosť deja: vôľu konať dej (chcieť), povinnosť (musieť), schopnosť (vedieť), možnosť (môcť) . Napr. Nesmieš zabudnúť na stretnutie! Môžeš mi podať knihu? Musíme sa stretnúť. Viem si predstaviť, ako sa cítiš.
  • Limitné slovesá ísť, mať. Vyjadrujú začiatočnú fázu deja. Napr. Ide jej hlava puknúť od bolesti.
  • Sponové sloveso byť. Napr. Otec je lekár. Bol smutný. Dnes je krásne.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Plnovýznamové a neplnovýznamové sloveso byť

Sloveso byť môže byť neplnovýznamové a plnovýznamové. Neplnovýznamové  sponové sloveso byť  získa význam, keď je vo vete doplnené podstatným menom (Ján  je inžinier.), prídavným menom (Včera bola šťastná.), zámenom (Táto kniha bude moja.)

Sloveso byť je plnovýznamové s významom nachádzať sa, existovať, konať. Napr. Na kuchynskom stole je váza kvetov. Predstavenie bolo v kultúrnom dome.

Pozri si tiež: Slovné druhy: Poznáš ich charakteristiku a rozdelenie?

Pin It on Pinterest