Metonymia (gréc. – zámena mien) je umelecký prostriedok, patrí k trópom. Je to obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe vnútornej súvislosti.

Pozri tiež: Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Rovnako ako metafora aj metonymia môže byť lexikalizovaná. Napr. Číta Kukučína. Počúva Čajkovského. Vypil už tretí pohár. Živí sa rukami.

Najbežnejším druhom metonymie je synekdocha. Je založená na kvantitatívnej zámene, ktorá pomenúva:

a) nejaký celok jeho časťou (pars pro toto)

A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa, ty verná rodná hruda kamenistá….  (J. Kostra, Moja rodná)

b) nejakú časť celkom (totum pro parte)

Celá dedina sa zbehla pozrieť na ten zázrak.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Pin It on Pinterest