Metonymia (gréc. – zámena mien) je umelecký prostriedok, patrí k trópom. Je to obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významov na základe vnútornej súvislosti, teda vnútornej väzby medzi nimi. Väzba medzi predmetmi je taká pevná, že sa môžu navzájom zastupovať. Môže ísť o vzťah príčiny a následku, formy a látky, pôvodcu a diela, vlastníka a vlastníctva.

Pozri tiež: Epiteton: Charakteristika umeleckého prostriedku

Rovnako ako metafora môže byť lexikalizovaná. Napr. Číta Kukučína. Počúva Čajkovského. Vypil už tretí pohár. Živí sa rukami.

Synekdocha

Najbežnejším druhom metonymie je synekdocha. Je založená na kvantitatívnej zámene, ktorá pomenúva:

a) nejaký celok jeho časťou (pars pro toto)

A ty si zatiaľ vyčkávala na mňa, ty verná rodná hruda kamenistá….  (J. Kostra, Moja rodná) Živí päť krkov. Bolo to napísané jeho rukou.

b) nejakú časť celkom (totum pro parte)

Celá dedina sa zbehla pozrieť na ten zázrak.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Pin It on Pinterest