REKLAMA

Frazeologizmy (frazeologické jednotky, frazémy) skúma frazeológia. Je to náuka o frazeologických jednotkách a ako jazykovedná disciplína patrí do lexikológie.

Čo je frazeologizmus – definícia         

Frazeologická jednotka je ustálené slovné spojenie, ktoré je obrazné a nerozložiteľné, to znamená, že jednotlivé časti nemožno vynechať alebo zmeniť. Jeho minimálny rozsah je slovné spojenie (Napr.: Damoklov meč, elixír života), maximálny je veta, súvetie, zriedkavo zložené súvetie. (Napr.: Padla kosa na kameň. Reči sa vravia a chlieb sa je. Ohýbaj ma, mamko, dokiaľ som ja Janko, neohneš ma, mamo, keď ja budem Jano.)

Delenie podľa sémantického hľadiska

Frazeológia člení frazeologické jednotky na:

Frazeologické zrasty

Jednotlivé časti  frazeologizmu nehovoria nič o jeho význame. Napríklad význam frazeologizmu sadla mu mucha na nos nemá nič spoločné s muchou na nose, ale znamená, že je nahnevaný, mrzutý.

REKLAMA

Príklady:

 • vyjsť na psí tridsiatok – dostať sa na mizinu
 • hádzať hrach na stenu – robiť zbytočnú robotu
 • zatrepať krpcami – zomrieť
 • streliť capa – povedať hlúposť

Frazeologické celky

Sú ustálené zvraty, ktorých význam sprostredkovane súvisí s významom jednotlivých zložiek.

Príklady:

 • vysoko rúbať – mať veľké ciele
 • ťahať za jeden povraz – postupovať spoločne
 • držať jazyk za zubami – mlčať
 • vykľulo sa šidlo z vreca – ukázala sa pravda

Frazeologické spojenia

Patria sem frazeologické zvraty, ktorých jeden člen má frazeologicky viazaný význam, ostatné majú svoj pôvodný lexikálny význam.

Príklady:

 • volať na ratu – volať o pomoc
 • slepá ulička – ulica, ktorá nevedie ďalej
 • roniť slzy – plakať

Frazeologizmy podľa pôvodu

Podľa pôvodu sa frazeologizmy rozdeľujú na domáce a prevzaté. Domáce frazeologizmy vychádzajú najčastejšie z ľudovej frazeológie a majú zvyčajne emocionálne (niekedy expresívne) zafarbenie: stáť ako kôl v plote, strážiť (niečo) ako oko v hlave, opiť červíka. Prevzaté frazeologizmy pochádzajú z európskej  a spoločenskej tradície.

 

Frazeologizmy prevzaté z antiky:

 • Achillova päta – slabé miesto
 • danajský dar – dar, ktorý obdarovanému spôsobí problémy
 • prekročiť Rubikon – urobiť nezvratné rozhodnutie

Frazeologizmy  pochádzajúce z Biblie a kresťanstva:

 • Sodoma a Gomora – miesto neresti, zmätku
 • v Adamovom rúchu – byť nahý
 • stáť ako Lótova žena – nehybne
 • niesť svoj kríž – prežívať veľké trápenie

Historické frazeologizmy:

 • rozťať gordický uzol – vyriešiť neriešiteľný problém (Alexander Macedónsky)
 • kocky sú hodené – už je rozhodnuté (G. J. Caesar)
 • dostať világoš – dostať bitku (bitka pri Világoši)

Ďalšie skupiny frazeologických jednotiek

K frazeologizmom patria tiež príslovia, porekadlá, pranostiky a ustálené prirovnania (napr. bledý ako stena, hluchý ako peň, hľadieť ako hrom do buka, hluchý ako peň).

Pin It on Pinterest