Pádové otázky

Pádové otázky

Slovenčina je flektívny jazyk. Gramatické významy sa vyjadrujú rozličnými tvarmi toho istého slova. Slová, ktoré menia tvary ohýbaním, sa nazývajú ohybné. Podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú. Pozri aj: Syntax – druhy skladov a zhoda, väzba a...
Trpný rod

Trpný rod

K slovesným kategóriám patrí: osoba, číslo, čas, spôsob, rod a vid. Slovesný rod môže byť činný (aktívum) a trpný (pasívum). O činný rod ide vtedy, keď podmet vykonáva dej. Napr.: Žiaci píšu úlohu. Kuchárka varí obed. Drevorubač rúbe drevo. Oplatí sa prečítať:...
Slabikotvorné spoluhlásky

Slabikotvorné spoluhlásky

Pre slovenskú slabiku je charakteristická prítomnosť samohlásky alebo dvojhlásky. Napr.: knie-ža, lam-pa, cvi-čiť, pí-sa-nie Oplatí sa prečítať: Do radu alebo do rady: Neviete, čo je správne? Ak slabika nemá samohlásku alebo dvojhlásku, ich funkciu preberá...
Prístavok – definícia a príklady

Prístavok – definícia a príklady

Prístavok je druh voľne pripojeného substantívneho prívlastku, ktorý vysvetľuje nadradené podstatné meno. Teda inými slovami pomenúva nadradené slovo. Stojí za ním a graficky je oddelený čiarkami, pomlčkami alebo zátvorkami. Janko Kráľ, najrevolučnejší štúrovský...

Pin It on Pinterest