REKLAMA

Jednoduché podraďovacie súvetie vzniká spojením dvoch nerovnocenných viet pomocou podraďovacích spojok a vzťažných zámen. Vety tvoria takú pevnú jednotku, že ich nemožno od seba oddeliť.

Jednoduché podraďovacie súvetie na rozdiel od zloženého súvetia tvoria dve vety. Nadradená veta je gramaticky samostatná, volá sa hlavná veta. Podradená veta – vedľajšia veta – nie je gramaticky samostatná a má význam v spojení s hlavnou vetou. Podradená veta vyjadruje niektorý člen nadradenej vety.

Na začiatku vedľajších viet stoja podraďovacie spojky a vzťažné zámená. Podraďovacie spojky na začiatku vedľajších viet sú všeobecné (používajú sa pri viacerých druhoch vedľajších viet) – že, aby, keď a špecifické (používajú sa len pri jednom druhu vedľajších viet) – pretože, lebo, keď.

Aj keď sa zvyčajne podraďovacie súvetie začína hlavnou vetou, niekedy stojí na začiatku vedľajšia veta. Keď naprší, uschne.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

REKLAMA

Ako rozlíšite hlavnú a vedľajšiu vetu:

  • hlavná môže stáť osamote,
  • vedľajšia veta nemôže stáť osamote, dopĺňa význam hlavnej vety,
  • vedľajšia veta sa začína spojkou alebo spájacím výrazom,
  • hlavnou vetou sa pýtame na vedľajšiu vetu,
  • vedľajšou vetou odpovedáme.

Ako zistíte druh vedľajšej vety:

Napríklad:

  •  Včera videl film, o ktorom rozprával svojim priateľom. Aký film včera videl? (Hlavná veta.) O ktorom rozprával svojim priateľom. (Vedľajšia veta.)

Pre zistenie druhu vedľajšej vety je dôležité opytovacie zámeno na začiatku otázky. Podľa neho určujeme druh vedľajšej vety. Rovnako sa pýtame na vetný  člen. Aký film videl? Otázkou aký sa pýtame na prívlastok, a preto vedľajšia veta (o ktorom rozprával svojim priateľom) je vedľajšia veta prívlastková.

  • Kto chodí do mlyna, ľahko sa zamúči. Kto sa ľahko zamúči? ( Pýtame sa hlavnou vetou.) Kto chodí do mlyna. (Odpovedáme si vedľajšou vetou.)  Otázkou kto čo sa pýtame na podmet, ide teda o vedľajšiu vetu podmetovú.

  • Pôjdeme, kam nás oči povedú. Kam pôjdeme? (Pýtame sa hlavnou vetou.) Kam nás oči povedú. ( Odpovedáme si vedľajšou vetou.) Otázkou kam/kde sa pýtame na príslovkové určenie miesta, vedľajšia veta je teda príslovková miestna.

Druhy podraďovacieho súvetia nájdeš tu: Podraďovacie súvetie: Druhy vedľajších viet

 

Pin It on Pinterest