K slovesným kategóriám patrí: osoba, číslo, čas, spôsob, rod a vid. Slovesný rod môže byť činný (aktívum) a trpný (pasívum).

O činný rod ide vtedy, keď podmet vykonáva dej. Napr.: Žiaci píšu úlohu. Kuchárka varí obed. Drevorubač rúbe drevo.

Oplatí sa prečítať: Prístavok – definícia a príklady

Pri trpnom rode je podmet zasiahnutý dejom, teda nevykonáva dej. Môže byť zvratný trpný rod opisný trpný rod. Zvratný tvar sa od činného odlišuje prítomnosťou zvratného zámena sa. Napr.: Úloha sa píše. Obed sa navarí. Drevo sa narúbe. Opisný tvar je tvorený určitým tvarom slovesa byť a trpným príčastím. Napr.: Úlohy napísané. Obed bol navarený. Drevo na zimu bude o týždeň narúbané.

...

Pin It on Pinterest