Ak sa pri výstavbe literárneho diela uplatnil rytmus intonácia, vzniká viazaná reč, teda veršované literárne dielo poézia. Základnou rytmickou jednotkou je verš.

Pozri aj: Umelecké jazykové prostriedky: Charakteristika a príklady

Verš – definícia

Verš je rytmicky organizovaný a graficky vyznačený jeden riadok básne. Ak je medzi veršom a vetou zhoda, vzniká rytmicko-syntaktický paralelizmus.

Okolo mňa sa chmáry, hromy vijú,

ja letím, letím, kým ma nezabijú.

(Janko Kráľ, Orol) 

 

Keď sa koniec verša nezhoduje s koncom vety, vzniká veršový presah.

Ech, sebectvo! to! – a niet nad ohavou

tou zvíťaziť, vojsk, rekov po dnešok.

(P. O. Hviezdoslav, Krvavé sonety)

Strofa – definícia

Zoskupením veršov na základe metrického pôdorysu vzniká strofa (sloha). Strofa sa skladá z dvoch alebo viacerých veršov. Viac ako 14-veršové strofy sú v poézii zriedkavé. Celistvosť strofy sa označuje odstupom, medzi strofami sa vynecháva riadok. Z hľadiska tematického tvorí strofa myšlienkový celok a z hľadiska zvukového celok intonačný.

Rytmus – definícia 

Rytmus (z gréc. rhytmos tok, prúd): 

  1. všeobecný význam  pravidelné opakovanie rovnakých alebo podobných prvkov v časovej a priestorovej následnosti,
  2. v poézii pravidelné usporiadanie zvukových prvkov reči. 

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Rým – definícia

Rým je zvuková zhoda slabík na konci veršov, prípadne polveršov.

Druhy rýmov:

  • združený (aabb)
  • prerývaný (abcb)
  • striedavý (abab)
  • obkročný (abba)
  • postupný (abcabc)

Pin It on Pinterest