Slovenčina je flektívny jazyk. Gramatické významy sa vyjadrujú rozličnými tvarmi toho istého slova. Slová, ktoré menia tvary ohýbaním, sa nazývajú ohybné. Podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú.

Pozri aj: Syntax – druhy skladov a zhoda, väzba a primkýnanie

Pôvodne mala slovenčina sedem pádov. Prestal sa používať vokatív, piaty pád. Zachoval sa pri osloveniach rodinného domáceho prostredia: synku, priateľu, chlapče. V súčasnej slovenčine sa na oslovenie používa nominatív: pani učiteľka, pán Novák, pán predseda. V školskej praxi sa pády pomenúvajú latinskými názvami, nie číslami.

Nominatív          kto? čo?     syn, matka, synovia, matky

Genitív       (bez) koho? čoho?     syna, matky, synov, matiek

Datív                    komu? čomu?    synovi, matke, synom, matkám

Akuzatív  (vidím)  koho? čo?     syna, matku, synov, matky

Lokál                o  kom? o čom?     o synovi, o matke, o synoch, o matkách

Inštrumentál   s kým, s čím?   so synom, s matkou, so synmi, s matkami

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Pin It on Pinterest