Slovenčina je flektívny jazyk. Gramatické významy sa vyjadrujú rozličnými tvarmi toho istého slova. Slová, ktoré menia tvary ohýbaním, sa nazývajú ohybné. Podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú.

Pozri aj: Syntax – druhy skladov a zhoda, väzba a primkýnanie

Pôvodne mala slovenčina sedem pádov. Prestal sa používať vokatív, piaty pád. Zachoval sa pri osloveniach rodinného domáceho prostredia: synku, priateľu, chlapče. V súčasnej slovenčine sa na oslovenie používa nominatív: pani učiteľka, pán Novák, pán predseda. V školskej praxi sa pády pomenúvajú latinskými názvami, nie číslami. 

Nominatív     kto? čo?     syn, matka, synovia, matky

Genitív          koho? čoho?     syna, matky, synov, matiek

Datív             komu? čomu?    synovi, matke, synom, matkám

Akuzatív      koho? čo?     syna, matku, synov, matky

Lokál            o kom? o čom?     o synovi, o matke, o synoch, o matkách

Inštrumentál   s kým, s čím?   so synom, s matkou, so synmi, s matkami

Pin It on Pinterest