Slovenčina je flektívny jazyk. Gramatické významy sa vyjadrujú rozličnými tvarmi toho istého slova. Slová, ktoré menia tvary ohýbaním, sa nazývajú ohybné. Podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú.

Pozri aj: Syntax – druhy skladov a zhoda, väzba a primkýnanie

Pôvodne mala slovenčina sedem pádov. Prestal sa používať vokatív, piaty pád. Zachoval sa v slovách ako: človeče, chlape, bratku, Bože, pri osloveniach z rodinného domáceho prostredia: mami, oci, synku, priateľu, chlapče a pri vlastných podstatných menách vo funkcii oslovenia: Zuzi, Peti, Janči. V súčasnej slovenčine sa na oslovenie používa nominatív: pani učiteľka, pán Novák, pán predseda.

V školskej praxi sa pády pomenúvajú latinskými názvami, nie číslami. Pády zisťujeme pomocou pádových otázok.

Pádové otázky

Nominatív          kto? čo?     syn, matka, synovia, matky

Genitív       (bez) koho? čoho?     syna, matky, synov, matiek

Datív                    komu? čomu?    synovi, matke, synom, matkám

Akuzatív  (vidím)  koho? čo?     syna, matku, synov, matky

Lokál                o  kom? o čom?     o synovi, o matke, o synoch, o matkách

Inštrumentál   s kým, s čím?   so synom, s matkou, so synmi, s matkami

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Pádové otázky s predložkami:

Nominatív                               bezpredložkový   pád                 kto? čo?

Genitív                                     od, do, z, zo, okolo, bez             koho? čoho?                 

Datív                                        k, ku, proti, oproti                       komu? čomu?

Akuzatív                                   cez, na, pre                                   koho? čo?                       

Lokál                                        o, pri, na                                       o kom? o čom?

Inštrumentál                           s, so, nad, pod, pred, za              s kým, s čím?

Niektoré predložky sa môžu viazať s viacerými pádmi, preto je dôležité položiť si správne pádovú otázku.

Napr.: Novú knihu položila na stôl. – na koho? na čo? – akuzatív

          Na stole ležala nová kniha. – na kom? na čom? – lokál

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest