REKLAMA

Z hľadiska dobového výskytu sa slovná zásoba rozdeľuje na:

  1. neologizmy,
  2. zastarané slová, archaizmy, historizmy.

Neologizmy

Ide o  novoutvorené slová v rámci slovnej zásoby, ktoré vznikajú, aby označili novovzniknuté veci a skutočnosti. Súvisia s rozvojom vedy, techniky, so spoločenskými a politickými zmenami. Vznikajú predovšetkým pre potreby náučného a publicistického štýlu. Napr.: čip, web, mailovať, hacker.

Neologizmy vznikajú tvorením nových slov a často vznikajú preberaním z iných jazykov, najčastejšie z angličtiny. Najviac neologizmov vzniká v odbornom štýle, najmenej v umeleckom štýle.

Zastarané slová

Zastarané slová sa ešte používajú, niektoré sú ešte spisovné, ale v súčasnej slovenčine sa  považujú za nemoderné. Používa ich staršia generácia. Napr.: okázalý, peňažitý, banovať, šanovať, šikovať, špás.

Tiež sa oplatí prečítať: Synonymá, antonymá, homonymá: Definície a príklady

Archaizmy

Archaizmy sú slová, ktoré sa už nepoužívajú, lebo ich nahradili iné pomenovania.  Vyskytujú sa v starších textoch alebo sa používajú ako prostriedok, ktorý charakterizuje danú dobu v umeleckých textoch alebo v rétorike. Napr.: apatieka – lekáreň, mravy – správanie, lučba – chémia, vakácie – prázdniny.

REKLAMA

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Historizmy

Historizmy sú slová, ktoré sa nepoužívajú, lebo vec, jav, skutočnosť, ktorú pomenúvali, už neexistuje, nepoužíva sa.  Vyskytujú sa v historických románoch  a odborných, hlavne dejepisných textoch. Napr. dereš, dežma, dráb, hintov, merica, hajdúch, vicišpán.

Rozdiel medzi historizmami a archaizmami

Niekedy je ťažké určiť, kde je hranica medzi zastaranými slovami a archaizmami alebo historizmami. Pomôckou pre rozlíšenie archaizmov a historizmov by mohli byť nasledujúce rozdiely.

Rozdielom medzi archaizmami a historizmami je to, že kým historizmy nemajú synonymá, pretože pomenúvajú predmety, ktoré zanikli, archaizmy synonymá majú (bukréta – kytica, žertva – obeta). Líšia sa aj štylistickým využitím. Archaizmy sa využívajú len v umeleckom štýle s cieľom zobraziť dobu, charakterizovať postavy, historizmy  sa okrem umeleckého štýlu nachádzajú aj v odborných historických textoch.

Pin It on Pinterest