Syntax – skladba sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Syntax skúma tieto  konštrukcie (jednotky): syntagmatické (sklady – syntagmy), vetné, polovetné, súvetné

Slová sa na základe významových vzťahov spájajú do syntagiem – skladov. Syntagma je minimálne významové spojenie dvoch (alebo viacerých) plnovýznamových slov vo vete.

Druhy syntagiem: 

  1. predikácia = prisudzovací sklad     Učiteľka vysvetľuje. 
  1. determinácia = určovací sklad       Naša učiteľka dobre vysvetľuje. 
  1. koordinácia = priraďovací sklad     Navštívil som Bratislavu a Viedeň.

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Zhoda, väzba a primkýnanie 

Syntaktické vzťahy sa vyjadrujú rozličnými spôsobmi:

a) zhoda – vetné členy sa zhodujú

  • v prisudzovacom sklade otec spieval, dievča píše (zhoda v rode a v čísle)
  • v určovacom sklade pekné dievča (zhoda v rode, čísle a v páde)

Oplatí sa prečítať: Hlavné vetné členy – podmet a prísudok

b) väzba – jeden člen určuje druhému členu iné kategórie (nie tie, ktoré má sám) spievať pieseň, hovoril o otcovi 

c) primkýnanie – jeden člen neudáva druhému nijaké gramatické kategórie príjemne hriať, trochu neskoro 

Pin It on Pinterest