REKLAMA

Syntax – skladba sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Syntax skúma tieto  konštrukcie (jednotky): syntagmatické (sklady – syntagmy), vetné, polovetné, súvetné.

Druhy skladov

Slová sa na základe významových vzťahov spájajú do syntagiem – skladov. Syntagma je minimálne významové spojenie dvoch (alebo viacerých) plnovýznamových slov vo vete.

 Prisudzovací 

Prisudzovací sklad sa nazýva predikatívna syntagma. Je základom  dvojčlennej vety. Tvorí ho podmet a prísudok.

Napr.: Učiteľka vysvetľuje. Brat je inžinier. Deti sa vrátili.

 Určovací   

Určovací sklad, čiže determinatívnu syntagmu tvoria dva vetné členy (naša učiteľka), z ktorých jeden je nadradený (učiteľka) a druhý podradený (naša).

REKLAMA

Napr.: červená ruža, písať list, stojan na knihy.

 Priraďovací 

Priraďovací sklad, koordinatívna syntagma  je spojenie dvoch a viacerých rovnocenných slov, ktoré sú rovnakými vetnými členmi.

Napr.: Navštívil som Bratislavu a Viedeň. Otec aj syn pripravili nedeľný obed. Nezabudni kúpiť med, citróny a zázvor.

 Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Zhoda, väzba a primkýnanie

Syntaktické vzťahy  v skladoch sa vyjadrujú rozličnými spôsobmi:

Zhoda vzniká, keď sa vetné členy zhodujú v rode, čísle a páde alebo v kategóriách, ktoré môžu mať spoločné. Takáto situácia nastáva :

  • v prisudzovacom sklade otec spieval,  dievča píše (zhoda v rode a v čísle)
  • v určovacom sklade pekné dievča (zhoda v rode, čísle a v páde).

Väzba je taký spôsob spojenia, v ktorom nadradený člen určuje podradenému formu, určuje mu gramatické kategórie: spievať pieseň, hovoril o otcovi, zabávať deti.

Primkýnanie vzniká, keď jeden člen neudáva druhému nijaké gramatické kategórie:   príjemne hriať, trochu neskoro, hrušky, jablká a slivky.

Pin It on Pinterest