REKLAMA

Epos (gréc. epos = slovo, reč)

Epos je základný žáner epiky veľkého rozsahu. Eposy jednotlivých vývinových etáp sa od seba podstatne odlišujú. Prvé eposy vychádzali z bájoslovia starovekých národov a boli to: hrdinské a bohatierske eposy.

Starogrécke eposy predpokladali poslucháča, prednášali sa pred zhromaždením ľudí (rapsódovia).

Znaky eposu:  

 • ustálené postupy: propozícia (krátke naznačenie deja), invokácia (vzývanie múz alebo bohov), in medias res (vstup priamo do stredu udalostí),
 • opis boja,
 • zásah bohov do deja (deus ex machina),
 • množstvo odbočení od hlavného deja, epická šírka,
 • zakončenie príbehu s dôrazom na poučenie (peronácia),
 • Homér hrdina má mimoriadne vlastnosti a koná výnimočné činy,
 • chýba podrobnejšia vnútorná charakteristika,
 • podrobná vonkajšia charakteristika, epiteton constans,
 • nestrannosť, epická objektivita.

Pozri aj: Epos o Gilgamešovi: Staroveké eposy (I. časť)

Epická šírka vzniká v starogréckom epose množstvom obšírnych odbočení od hlavného deja (podrobné opisy prostredia, bitiek, postáv, predmetov), čím sa zdržuje (retarduje) hlavný dej. Pri opise sa často používajú stále prívlastky (epitetá konstans) a prirovnania.

REKLAMA

Epos: historický, rytiersky, idylický, komický, zvierací, duchovný, moderný  (reflexívny).

Eposy: sumerský Epos o Gilgamešovi (3 tisíc pred Kr.), indické eposy Mahábhárata (5. stor. pred Kr.) a Rámajana (2. stor.pr. Kr.), Homérove eposy Ilias Odysea (8. stor. pr. Kr.), francúzsky epos Pieseň o Rolandovi (9. stor.), španielsky epos Pieseň o Cidovi (12. st.), nemecký epos Pieseň o Nibelungoch (13. st.). 

 Vznikali hrdinské umelé eposy – Hollého SvätoplukSláv.

 Nielen epos a balada si zaslúžia pozornosť: Dramatické žánre – tragédia, komédia, činohra 

Balada (z lat. ballare = tancovať,  pôvodne ľudová tanečná pieseň) je epický žáner stredného rozsahu. 

Znaky balady: 

 • pochmúrny dejtragický záver,
 • vystupujú v nej neskutočné postavy (čert, vodník, víla …),
 • rýchly dejový spád,
 • gradácia
 • niekedy sa vyskytuje refrén
 • magické čísla (3, 7…)
Za previnenie nasleduje trest, hlavný hrdina obvykle zahynie alebo je kruto potrestaný. Od konca 18. stor. vznikajú umelé balady, využíval ich hlavne romantizmus, námety vychádzajú často z povestí a mýtov.

Pin It on Pinterest