REKLAMA

Rytmické krátenie, teda pravidlo o rytmickom krátení alebo aj rytmický zákon hovorí, že v slovenčine bezprostredne za sebou nemôžu nasledovať dve dlhé slabiky. Ak by sa tak malo stať, druhá slabika sa kráti. Pravidlo o rytmickom krátení je charakteristické len pre slovenčinu, iné slovanské jazyky ho nemajú.

Napríklad prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru peka cudzí, majú na konci dlhú slabiku. Ak sa podľa týchto vzorov skloňujú slová, v ktorých je predchádzajúca slabika dlhá, posledná sa skráti:

pek-ný, ale sláv-ny, vzác-ny, múd-ry,

cu-dzí, ale svie-ža, ho-rú-ci, vria-ci.

Dlhá slabika je slabika s dlhou samohláskou (á, é, í, ó, ú) alebo dvojhláskou (ia, ie, iu, ô) prípadne slabikotvorným ŕ, ĺ.

Precvičovanie a diktáty TU >>>

Uplatnenie pravidla o rytmickom krátení

Okrem spomínaných  prídavných mien sa rytmické krátenie uplatňuje aj v nasledujúcich prípadoch:

REKLAMA

Podstatné mená

  • v datíve a lokáli množného čísla ženského rodu:

vzor žena – ženám – o ženách, vzor ulica – uliciam – uliciach ALE  riekam – o riekach, rozprávkam – o rozprávkach, sviecam – sviecach, púšťam – púšťach,

  • v nominatíve, datíve, akuzatíve a lokáli množného čísla podstatných mien stredného rodu:

miesta – miestam – miesta – o miestach, pľúca – pľúcam – pľúca – o pľúcach.

Slovesá

V slovesných tvaroch podľa vzorov:

  • padnúť: vládnuť – vládnu – vládnuc – vládnuci,
  • česať: viažu – viažuc – viažuci,
  • robiť: chválim – chváliš – chváli – chválime,
  • volať: miešam – miešaš – mieša – miešame.

Oplatí sa prečítať: Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá

Zdrobneniny

Po predchádzajúcej dlhej slabike sa vkladá krátka samohláska:

krídlo – krídelko (nie krídielko)

vlákno – vlákenko (nie vlákienko).

Pin It on Pinterest