Slohový postup je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahovo-tematické a jazykové prostriedky do jazykového prejavu. Závisí od komunikačného zámeru. Výsledkom tohto procesu je slohový útvar.

Slohové postupy:

  1. Informačný slohový postup sa uplatňuje v jazykových prejavoch, ktoré majú sprostredkovať vecné údaje, fakty, základné informácie. Odpovedá na otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? Prečo? Nič, nevysvetľuje, len konštatuje. Má jednoduchú kompozíciu. K hlavným znakom patrí: aktuálnosť, objektívnosť, dokumentárnosť, vecnosť, zrozumiteľnosť. Typickými jazykovými prostriedkami sú: podstatné mená, číslovky, oznamovacie vety.

Slohové útvary: správa, oznámenie, pozvánka, žiadosť, zápisnica, protokol, inzerát, plagát. 

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

  1. Opisný slohový postup zachytáva charakteristické znaky a vlastnosti osoby, predmetu a činnosti. Najčastejší kompozičný postup je od celku k častiam alebo od častí k celku. Charakteristickými jazykovými prostriedkami opisného slohového postupu sú: prídavné mená, podstatné mená, príslovky, prirovnania, oznamovacie vety s viacnásobnými rozvitými prívlastkami.

Slohové útvary: 

  • Podľa témy: dynamický a statický opis.
  • Podľa vzťahu k jazykovému štýlu: náučný, umelecký (náladový) opis.
  • Podľa cieľa zámeru: opis predmetu, opis osoby, charakteristika osoby, karikatúra, opis pracovného postupu.

Pozri tiež: Diskusný príspevok: Charakteristika a témy

  1. Rozprávací slohový postup zaujímavo a v časovom slede (časovej postupnosti) zachytáva príbeh, udalosť. Zachytáva udalosti, ako sa odohrávajú v čase a priestore. Každý príbeh je jedinečný, neopakovateľný. Kompozícia rozprávacieho slohového postupu: úvod, zápletka, vyvrcholenie, zvrat, rozuzlenie. K jazykovým prostriedkom patria: slovesá, minulý slovesný čas, historický prézent, citovo zafarbené slová, všetky druhy viet podľa spôsobu. Slohové útvary: rozprávanie, poviedka, novela, román, povesť, bájka, rozprávka.
  1. Výkladový slohový postup sa zameriava na logicko-príčinné súvislosti a objasňovanie podstaty javov. Vysvetľuje fakty, poúča, uvažuje, hodnotí. Rozoberá a vysvetľuje vzťahy medzi predmetmi a javmi z rozličných hľadísk.  K znakom patrí: súdržnosť textu, následnosť myšlienok, objektívnosť pri výkladových slohových útvaroch a subjektívnosť pri úvahových slohových útvaroch. Z jazykových prostriedkoch sú príznačné:  odborná terminológia, združené pomenovania, podstatné mená, číslovky, grafy, tabuľky, oznamovacie vety, zložené súvetia.

Slohové útvary:

  • výklad, referát, prednáška,
  • úvaha, recenzia, príhovor.

Výklad analyzuje, porovnáva, prináša nové poznatky, jeho cieľom je poučiť.

Úvaha subjektívne hodnotí známe fakty, vysvetľuje, zamýšľa sa, navrhuje riešenia.

Pin It on Pinterest