REKLAMA

Slohový postup je spôsob, akým vyberáme a usporadúvame obsahovo-tematické a jazykové prostriedky do jazykového prejavu. Závisí od komunikačného zámeru. Výsledkom tohto procesu je slohový útvar.

Slohové postupy:

informačný, opisný, rozprávací, výkladový

Informačný slohový postup

Uplatňuje sa v jazykových prejavoch, ktoré majú sprostredkovať vecné údaje, fakty, základné informácie. Odpovedá na otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? Prečo? Nič nevysvetľuje, len konštatuje. Má jednoduchú kompozíciu. K hlavným znakom patrí: aktuálnosť, objektívnosť, dokumentárnosť, vecnosť, zrozumiteľnosť. Typickými jazykovými prostriedkami sú: podstatné mená, číslovky, oznamovacie vety.

Slohové útvary informačného slohového postupu:

správa –  stručná a výstižná informácia o udalostiach a podujatiach, ktoré sa už stali,

oznámenie – stručná a výstižná informácia o udalosti, ktorá sa stane.

Ďalšie útvary: oznam, pozvánka, žiadosť, zápisnica, protokol, inzerát, plagát. 

Príklady

V dňoch 12. až 16. októbra sa v Poprade uskutoční 22. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Do súťažnej prehliadky sa prihlásilo 80 filmov z 19 krajín. Predvýberová porota vybrala súťažných 37 filmov. Slovenskú tvorbu budú zastupovať Pavol Barabáš, Rastislav Hatiar, Juraj Balta, Martin Grajciar, Peter Púchy, Jaroslav Matoušek a Marián Kočan. (Oznámenie)

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

Opisný slohový postup

Zachytáva charakteristické znaky a vlastnosti osoby, predmetu a činnosti. Najčastejší kompozičný postup je od celku k častiam alebo od častí k celku. Charakteristickými jazykovými prostriedkami opisného slohového postupu sú: prídavné mená, podstatné mená, príslovky, prirovnania, oznamovacie vety s viacnásobnými rozvitými prívlastkami.

Slohové útvary opisného slohového postupu: 

Podľa témy:

 • dynamický – opisuje dynamický predmet alebo jav, najčastejšie sa uplatňuje ako opis pracovného postupu, činnosti.                          č,
 • statický opis – opisuje objekt, ktorý nie je v pohybe.

     Podľa vzťahu k jazykovému štýlu:

 • náučný, odborný –  presne, systematicky vymenúva znaky, používa odborné termíny,
 • umelecký (náladový) opis – využíva umelecké jazykové  prostriedky – poetizmy, trópy, figúry.                             

  Podľa cieľa zámeru:

 • opis predmetu,
 • opis osoby,
 • charakteristika osoby,
 • karikatúra.

Príklady

 •  A je tu zima. Prišla nečakane. Z ničoho nič je zrazu všetko biele ako stena a hebké ako páperie. Celá krajina je čistá ako horský potôčik, ktorý sa kľukatí medzi studenými skalami. Cesty sú posypané práškovým cukrom. (Umelecký opis)
 •  Socha je vnútri dutá. Nachádza sa v nej otvorené špirálovité schodisko a výťah, ktorým sa návštevníci dostanú na podnožie sochy, kde je vyhliadkový balkón. Iné poschodie vedie do fakle, to však nie je prístupné pre verejnosť.  (Statický opis)

Pozri tiež: Diskusný príspevok: Charakteristika a témy

 

Rozprávací slohový postup

Zaujímavo a v časovom slede (časovej postupnosti) zachytáva príbeh, udalosť. Zachytáva udalosti, ako sa odohrávajú v čase a priestore. Každý príbeh je jedinečný, neopakovateľný. Kompozícia rozprávacieho slohového postupu: úvod, zápletka, vyvrcholenie, zvrat, rozuzlenie. K jazykovým prostriedkom patria: slovesá, minulý slovesný čas, historický prézent, citovo zafarbené slová, všetky druhy viet podľa spôsobu.

Slohové útvary rozprávacieho slohového postupu:

rozprávanie, poviedka, novela, román, povesť, bájka, rozprávka.

Výkladový slohový postup

Zameriava na logicko-príčinné súvislosti a objasňovanie podstaty javov. Vysvetľuje fakty, poúča, uvažuje, hodnotí. Rozoberá a vysvetľuje vzťahy medzi predmetmi a javmi z rozličných hľadísk.  K znakom patrí: súdržnosť textu, následnosť myšlienok, objektívnosť pri výkladových slohových útvaroch a subjektívnosť pri úvahových slohových útvaroch. Z jazykových prostriedkoch sú príznačné:  odborná terminológia, združené pomenovania, podstatné mená, číslovky, grafy, tabuľky, oznamovacie vety, zložené súvetia.

REKLAMA

Slohové útvary výkladového slohového postupu:

 • výklad, referát, prednáška,
 • úvaha, recenzia, príhovor.

Výklad analyzuje, porovnáva, prináša nové poznatky, jeho cieľom je poučiť.

Úvaha subjektívne hodnotí známe fakty, vysvetľuje, zamýšľa sa, navrhuje riešenia.

Príklady

Hmat je po zraku druhým najcitlivejším orgánom človeka a hneď po ňom nám sprostredkúva aj druhé najväčšie množstvo informácií. Dokonca má väčšiu informačnú schopnosť ako sluch. O tomto svedčí aj fakt, že nevidiaci a ľudia s poruchami zraku sa naučia čítať hmatom.   (Výklad)

Pin It on Pinterest