REKLAMA

Óda – definícia

Óda (gréc. ode  pieseň) je chválospev, oslavná skladba, ktorá sa vyznačuje pátosom, nadnesenosťou. Oslavuje významnú osobnosť alebo udalosť, častejšie však vlastnosť (priateľstvo, múdrosť, prírodu, pravdu, vlasť, lásku…). V starovekom Grécku óda označovala akúkoľvek pieseň s hudobným sprievodom. Patrí do reflexívnej (úvahovej) lyriky. 

Druhy ódy: 

  • hymna, hymnus  oslava najvyššej hodnoty, napr. boha alebo vlasti (v súčasnosti národné hymny),
  • dithyramb  óda na oslavu boha vína Dionýza, neskôr óda, ktorej námetom bola neviazaná radosť.

Elégia – definícia

Elégia (gréc. elegos – žalospev) vystihuje smútok zo straty niečoho, čo sme si vážili, čo sme mali radi (žiaľ nad stratou blízkeho, bolesť zo sklamanej lásky, smútok za stratenou mladosťou…).  

Žalm – definícia

Žalmy sú biblické hymnické spevy obsiahnuté v Starom zákone, náboženské piesne kresťanskej liturgie, majú elegický charakter.  

Pozri aj: Verš, strofa a rým – výstavba básne

REKLAMA

Epigram – definícia

Epigram (gréc. epigramma  nápis) je krátka, často satirická báseň, stručne a duchaplne vyjadruje nejakú životnú pravdu.

Epitaf – definícia

Epitaf (gréc. epitafion – nápis na hrob) je lyrický žáner, ktorý vznikol z epigramu.

Idyla – definícia

Idyla je lyrická báseň menšieho rozsahu, v ktorej prevláda obdiv k dedinskému prostrediu a životu. V slovenskej literatúre sa používa názov selanka (z ruského selo  dedina).

Pásmo – definícia

Pásmo je žáner modernej poézie väčšieho rozsahu. Charakteristickým znakom je polytematickosť a voľné radenie tematický celkov, ktoré zjednocuje ústredná téma. Pásmo zaviedol do poézie G. Apollinaire v básnickej zbierke Alkoholy.

Zaujme ťa: Literárna moderna: Parnasizmus, symbolizmus, impresionizmus

Sonet – definícia

Sonet (znelka) je najrozšírenejšia žánrová forma európskej lyrickej poézie. Vyznačuje sa záväzným počtom štrnástich veršov, ktoré sa členia na dve štvorveršia (kvartetá) a dve trojveršia (tercetá).

Obsahové členenie sonetu:

1. téza – nastolenie problému (prvé kvarteto)

2. antitéza – negácia problému (druhé kvarteto)

3. syntéza (dve tercetá)

Sonet tvorí prechod medzi žánrovou formou a žánrom. 

Pin It on Pinterest