REKLAMA

Jednoduché priraďovacie súvetie tvoria dve rovnocenné vety, ktoré sú spojené priraďovacími spojkami, spájacími výrazmi alebo bezspojkovo.

Pravé priraďovacie súvetia (pravá parataxa)

Sú súvetia, v ktorých je priraďovací vzťah vyjadrený priraďovacími spojkami. Aj keď sú vety gramaticky rovnocenné, významovo vyjadrujú rôzne vzťahy. Podľa toho sa rozdeľujú na súvetia: zlučovacie, odporovacie, vylučovacie a stupňovacie. 

Zlučovacie súvetie 

Vzťah medzi vetami: Deje prebiehajú súčasne alebo bezprostredne za sebou. 

Spájacie prostriedky: a, i, aj, ani,  aj – aj, ani – ani, i – i; najprv – potom… 

Príklady: Kočiš otvoril bránu a zaviezol nás na dvor. Ani nenapísal, ani nezavolal. Najprv sa usmiala, potom ma pohladila po vlasoch.

Odporovacie súvetie

Vzťah medzi vetami: Druhá veta odporuje prvej. 

Spájacie prostriedky: ale, no, lež, a (vo význame ale), len, lenže, síce – ale, ale zatiaľ, a predsa, a jednako…

PríkladyNečakali sme ho, ale on prišiel. Vyšla na dvor, no nikoho tam už nevidela. Zaplatil by som, lenže nemám peniaze. Nechodil veľa, a predsa ho nohy boleli.

Stupňovacie súvetie

Vzťah medzi vetami: Druhá veta je významovo závažnejšia.

Spájacie prostriedky: ba, aj, ba aj, ba až, dokonca aj, nielenže – ale aj…

Príklady: Neprišli, ba ani nenapísali. Všetci pozvaní nás navštívili, ba aj kvety doniesli. Nielenže sa neučí, ale je aj drzý.

Vybrali sme: Podraďovacie súvetie: Druhy vedľajších viet

REKLAMA

Vylučovacie súvetie

Vzťah medzi vetami: Z dvoch možností platí len jedna. 

Spájacie prostriedky: alebo, buď, či, alebo – alebo, buď – buď, buď – alebo, možno – možno… 

Príklady: Pôjdeš, či nepôjdeš? Buď budeš doma, alebo pôjdeš so mnou. Možno napíšeš, možno zavoláš. 

Nepravé priraďovacie súvetia (nepravá parataxa)

Sú to súvetia, v ktorých sa podraďovací vzťah vyjadruje priraďovacími spojkami. 

Príčinné priraďovacie súvetie 

Vzťah medzi vetami: Druhá veta uvádza príčinu alebo vysvetľuje obsah prvej vety, objasňuje, prečo platí dej prvej vety. 

Spájacie prostriedky: veď, však, totiž, teda, a teda, a to, aj tak  

Príklady: Nešli nikam, veď pršalo. Skoro sa nezmestili do triedy, a to ešte neprišli všetci. Potrebujú ho, však by ho inak nevolali. 

Pozri aj: Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia 

Dôsledkové priraďovacie súvetia

Vzťah medzi vetami: Druhá veta vyjadruje dôsledok prvej vety alebo vypovedá to, čo vyplýva z prvej vety.

Spájacie prostriedky: preto, teda, a preto, a tak, a tým, a práve preto…  

PríkladyChcel ho potešiť, a preto ho zobral na výlet. Bol to dobrý človek, a práve preto si ho všetci vážili. Začalo pršať, a tak sme zostali doma. Chceli sme vyhrať, a preto sme usilovne trénovali

Pin It on Pinterest