REKLAMA

Vo všeobecnosti sa sťažnosť definuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. ako „podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (sťažovateľa), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo ktorým poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej moci.“

V praxi sa možno stretnúť so sťažnosťami na inštitúcie, ale aj susedov či nadriadených v práci. Podľa konkrétneho problému sťažovateľa sa potom písomná sťažnosť podáva na inšpektorát práce, mestský úrad, políciu, súd a podobne. Aby bola písomná sťažnosť vybavená a nedošlo napríklad k jej odloženiu kvôli dôležitým skutočnostiam, ktoré neboli uvedené, treba pri jej písaní uviesť nasledovné.

Čo musí obsahovať sťažnosť?

V sťažnosti treba uviesť v prvom rade meno s priezviskom sťažovateľa, adresu sťažovateľa (prípadne meno a adresu splnomocnenej osoby, ktorá je oprávnená konať za sťažovateľa). Chýbať nemôže označenie toho, proti komu sa sťažnosť podáva, a to spolu s popisom problému, resp. nedostatkov, ktoré sú predmetom sťažnosti (či už napríklad ide o porušenie práva zamestnanca alebo rušenie nočného poriadku susedmi). Dôležité je tiež na záver uviesť, čoho sa sťažovateľ domáha. K sťažnosti sa prípadne dokladajú aj dôkazy o predmetnej veci. Listinná podoba sťažnosti musí taktiež obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Tiež ťa zaujme: Štruktúrovaný životopis: Vzor CV krok za krokom

REKLAMA

VZOR SŤAŽNOSTI

Meno a priezvisko sťažovateľa (alebo osoby oprávnenej konať za sťažovateľa), adresa pobytu sťažovateľa, resp. sídlo firmy (je vhodné uviesť aj e-mailovú adresu)

 

                                                                                            Názov a sídlo dotknutého orgánu

                                                                                             V …………………….., dňa ……………………

 

VEC: Sťažnosť

Ja dolu podpísaný/á podávam sťažnosť na ………………. (uviesť názov organizácie, firmy alebo inej právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby), ktorý/á mi svojou činnosťou/nečinnosťou (resp. svojím konaním/nekonaním) spôsobil/a ……………………. (uviesť konkrétne nedostatky v dôsledku porušenia právnych predpisov a ich dôsledky pre sťažovateľa).

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti sa domáham, aby …………………………………………….. (treba konkréte uviesť, čoho sa sťažovateľ domáha).

 

                                                                                         Meno a priezvisko sťažovateľa

                                                                                             a jeho vlastnoručný podpis

 

Pozor však, sťažnosť sa odkladá nielen v prípade neuvedenia dôležitých skutočností, ale aj v prípade, ak uplynula premlčacia doba (teda v deň doručenia sťažnosti uplynulo viac ako päť rokov od udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti); ak ide o opakovanú sťažnosť; ak už v danej veci konal alebo koná súd, orgány činné v trestnom konaní alebo iný orgán verejnej správy; sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie; sťažnosť je anonymná alebo pred vybavením sťažnosti sťažovateľ vezme písomne svoju sťažnosť späť.

Pin It on Pinterest