REKLAMA

Stupňovanie prídavných mien nám umožňuje vyjadriť  intenzitu vlastnosti. Napríklad: ostrý – ostrejší – najostrejší; vysoká – vyššia – najvyššia. Nestupňujú sa všetky prídavné  mená, len väčšina akostných prídavných mien.

Z akostných prídavných mien sa nestupňujú tie, ktoré vyjadrujú istú krajnú vlastnosť ako napríklad: chorý, zdravý, mŕtvy, nahý, bosý…. Nestupňujú sa ani akostné prídavné mená, ktoré sú súčasťou združeného pomenovania alebo vlastného podstatného mena, napríklad:  malé písmeno, dlhá samohláska, Nízke Tatry, Predná Ázia.

Prídavné meno, ktoré sa stupňuje, má tri stupne: pozitív, komparatív, superlatív.

Prečítaj si aj: Slovné druhy: Poznáš ich charakteristiku a rozdelenie? 

Pozitív – 1. stupeň

Pozitív, čiže prvý stupeň, je základný, významovo bezpríznakový a určuje prítomnosť vlastnosti, nie jej mieru. Napr.: vysoký strom, sladké jahody, široká stuha.

REKLAMA

Komparatív – 2. stupeň

Komparatív vyjadruje pri porovnávaní väčšiu mieru vlastnosti. Napríklad: vyšší strom, sladšie jahody, širšia stuha.

Druhý stupeň sa tvorí pridaním prípony  –ší a –ejší k slovotvornému základu. Napríklad: vesel-ší, slad-ší, sýt-ejší, sviež-ejší.

Superlatív –  3. stupeň

Tretí stupeň je najvyšší. Tvorí sa predponou naj– , ktorá sa pridáva ku komparatívu. Napríklad:  najvyšší strom, najsladšie jahody, najširšia stuha.

Pravidelné stupňovanie

Stupňovanie prídavných je pravidelné a nepravidelné. Väčšina prídavných mien, ktoré sa stupňujú, majú pravidelné stupňovanie. To znamená, že sa im nemení slovotvorný základ. Napríklad: múdry – múdrejší – najmúdrejší; krátky – kratší – najkratší. Pravidelné stupňovanie nastáva aj v prípade, že dochádza k hláskovým zmenám, ako napríklad: úzky – užší – najužší; blízky – bližší – najbližší.

Nepravidelné stupňovanie

Pri nepravidelnom stupňovaní sa mení slovotvorný základ. Nepravidelne sa stupňujú tieto prídavné mená:

  • dobrý – lepší – najlepší
  • zlý – horší – najhorší
  • malý – menší – najmenší
  • veľký – väčší – najväčší
  • pekný – krajší – najkrajší.

Pin It on Pinterest