REKLAMA

Najproduktívnejší spôsob tvorenia slov je tvorenie slov odvodzovaním. Pri odvodzovaní sa k slovotvornému základu pridáva slovotvorná predpona alebo slovotvorná prípona, čím dochádza k obmieňaniu významu slova. Napr.: napísať, prepísať, školský, horár…

Pozri tiež: Slabikotvorné spoluhlásky

Slovotvorná predpona je tá časť slova, ktorá stojí pred slovotvorným základom a obmieňa význam slova.

REKLAMA

Rozlišujeme:

  • Slabičné predpony tvoria samostatnú slabiku, obsahujú samohlásku: po-, vy-, za-, pred-, pri-, pod-,pre-, o-, u-, od-, ob-, do-, bez-, roz-, cez-, ne- (popísať, vyletieť, zaniesť, predložiť, pristaviť, podliezť, preskočiť, opustiť, urobiť, odkázať, obstrihať ,dohodiť, bezcenný, rozhádzať, cezpoľný, nesúhlasiť).
  • Neslabičné predpony – netvoria samostatnú slabiku, tvoria ju spoluhlásky: v-, s-, z-, vz- (vložiť, spočítať, zmeniť, vztýčiť).

 

Pin It on Pinterest