REKLAMA

Samo Chalupka, najstarší predstaviteľ generácie štúrovcov, je tvorcom národnej a hrdinskej epiky. Charakteristickým znakom jeho poézie je hlboké vlastenecké cítenie a boj za slobodu národa.

Chalupka rovnako ako ostatní predstavitelia slovenského romantizmu nadväzoval na ľudovú slovesnosť:

  1. formou (písal ponášky na ľudovú pieseň, používal 13-slabičný verš, združený rým, prirovnania, epitetá…)
  2. obsahom (jánošíkovská tematika, tematika protitureckých bojov, dávna minulosť Slovákov).

Charakteristickým znakom jeho diel je monumentalizmus (básne sa viažu ku konkrétnemu miestu – hradu, bralu, rieke…) a patriotizmus (láska k vlasti). 

Tematické okruhy

Básne Sama Chalupku sa rozdeľujú do troch tematických okruhov:

REKLAMA
  • jánošíkovská tematika

V básni Likavský väzeň uväznený junák uvažuje o svojom osude.

       Z Likavy, zo zámku,

       junák väzeň hľadí,

       či Tatra už kopnie,

       či sa háj už mladí. 

Junák Jánošík a jeho hôrni chlapci bojujú proti mocipánom.

Kráľohoľská – Básnik spojil jánošíkovský motív s ťažkým položením slovenského národa.

       V tom našom národe,

       zle je tam, nedobre:

       Krivda za stôl sadla,

       pravda u dvier žobre. 

  • protiturecká tematika

Boj pri Jelšave – Zobrazuje hrdinský boj národa proti Turkom.

Turčín Poničan – Báseň zachytáva ľudskú drámu jednoduchej slovenskej ženy, ktorú syn – poturčenec odvliekol do otroctva. Keď zistil, že otrokyňa je jeho matka, žiadal ju, aby zostala  pri ňom a svojom vnúčati. Pred životom v prepychu víťazí jej láska k domovu. Ján Smrek na tento námet napísal libreto k opere Jána Cikkera Beg Bajadzid.

Zaujme ťa: Používaš spojenia byť rád za to alebo byť rád tomu? 

Branko – S tureckými vpádmi súvisí aj veršovaná povesť o zvolenskom zbojníkovi, ktorý hrdinsky bojoval proti presile, ale zradou ho premohli. Verše z hrdinskej básne Branko sa na básnikovu žiadosť stali epitafom na jeho náhrobku. 

     V pravde žil som, krivdu bil som –

     verne národ svoj ľúbil som.

  • dávna minulosť Slovákov

Mor ho! V tejto epickej básni vyvrcholilo Chalupkovo úsilie o zobrazenie hrdinstva ľudu v boji za slobodu. Námet našiel v diele Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovenskej reči a literatúry.

Pozri tiež: Ivan Krasko: Básnické zbierky Nox et solitudo a Verše (rozbor)

Pin It on Pinterest