REKLAMA

Chcete správne umiestniť titul pri mene? V tom prípade si treba zapamätať jednoduché rozdelenie titulov a podľa toho zvoliť umiestnenie pred menom alebo za menom človeka, ktorému bol titul udelený vysokou školou alebo univerzitou.

V predošlom článku sme sa venovali titulom prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., Ing. a pod.). Teraz sa sústredíme na tituly získané absolvovaním rigorózneho štúdia, ide konkrétne o RNDr. (doktor prírodných vied), PharmDr. (doktor farmácie), PhDr. (doktor filozofie), JUDr. (doktor práv), PaedDr. (doktor pedagogiky) a ThDr. (doktor teológie). Špeciálne ich treba rozlíšiť od akademického titulu PhD. (doktor filozofie/philo­sophiae doctor), ktorý získajú absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia po absolvovaní doktorandského štúdia.

Skrátenie titulu doktor filozofie  PhD. má v slovenčine bodku na konci, rovnako ako v ostatných akademických alebo vedeckých tituloch. V Čechách sa píše bodka aj za Ph., teda Ph.D.

Pozri aj: Kde sa píše titul Bc., Mgr.: Umiestnenie akademických titulov pri mene

REKLAMA

Rozdiel medzi „malým“ a „veľkým“ doktorátom

Titul PhD., ktorý sa niekedy považuje za tzv. „veľký doktorát“, sa udeľuje po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia, ktoré v internej forme trvá tri roky a na jeho konci záujemca o titul odovzdáva a obhajuje dizertačnú prácu. Tituly ako PhDr., PaedDr., ThDr., RNDr., PharmDr. a JUDr. sa označujú aj ako tzv. „malé doktoráty“ a udeľujú sa po absolvovaní rigorózneho štúdia, ktoré trvá spravidla rok a jeho cieľom je napísanie a obhájenie rigoróznej práce.  

Kde sa píše titul PhDr., PhD. a ostatné tituly tretieho stupňa vysokoškolského štúdia

Tituly, ktoré sú známe ako tzv. „malé doktoráty“ (PaedDr., ThDr., PhDr…), nahrádzajú pri ich písaní predošlé získané tituly z druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr., Ing…), ktoré sa teda už viac neuvádzajú a píšu sa pred menom.

Už spomínaný akademický titul PhD. (philo­sophiae doctor) sa píše sa za celým menom a priezviskom, od ktorého sa oddeľuje čiarkou.  

Treba si zapamätať aj to, že uvádzať len skrátenú podobu Dr. nie je správne, a to ako v prípade „malých“, tak aj v prípade „veľkých doktorátov“.

Príklady 

PhDr. Karol Ťažký

PaedDr. Karol Ťažký

Mgr. Karol Ťažký, PhD.

Ing. Karol Ťažký, PhD.

JUDr. Karol Ťažký

PhDr. Karol Ťažký, PhD.

RNDr. Karol Ťažký, PhD.

Pin It on Pinterest