REKLAMA

Predovšetkým v kontakte s úradmi využívame tlačivo, ktoré síce nedokazuje (nenahradzuje napríklad znalecký posudok), no záväzne (na vlastnú česť dotyčného) vyjadruje, resp. osvedčuje isté skutočnosti. Ide o čestné vyhlásenie.

Zaujme ťa: Ako napísať sťažnosť na inštitúciu, suseda či nadriadeného?

Predpokladáme, keďže ste navštívili tento článok, že práve teraz hľadáte vzor čestného vyhlásenia. Možno pre potreby rozhodnutia štátneho orgánu, prípadne pre známeho, ako doklad o prevzatí peňazí, alebo potrebujete naformulovať čestné vyhlásenie v bakalárskej či diplomovej práci. Radi vám s tým pomôžeme.

Čestné vyhlásenie alebo prehlásenie?

Na začiatku treba zdôrazniť, že v spomínanom kontexte sa za spisovné označuje slovné spojenie čestné vyhlásenie. V praxi je však celkom bežné, že sa čestné vyhlásenie nesprávne zamieňa za čestné prehlásenie.

No zatiaľ, čo v úradnom jazyku sa sloveso prehlásiť používa vo význame odhlásiť sa a prihlásiť na nové miesto (napr. prehlásiť sa do zdravotnej poisťovne, prehlásiť si miesto trvalého pobytu), tak sloveso vyhlásiť nesie význam verejného oznámenia (napr. slávnostne vyhlásiť, vyhlásiť rozhodnutie, vyhlásiť referendum). To vysvetľuje, prečo je čestné vyhlásenie vyhlásením a nie prehlásením. Vyhlasujeme ním o sebe skutočnosti, ktoré záväzne potvrdzujeme svojím podpisom a nepravdivé údaje môžu byť zákonne postihnuteľné.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

V zásade majú čestné vyhlásenia podobnú formu. Líšia sa len v naformulovaní vyhlásenia skutočnosti, ktorá je hlavným predmetom. Vyhlásenie o bezúhonnosti je najčastejšie potrebné dodať pre prijatie do špecifického zamestnania (napr. pedagogickí zamestnanci).

REKLAMA
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
...

Čestné vyhlásenie k záverečnej práci vysokoškolského štúdia

V čestnom vyhlásení bakalárskej či diplomovej práce autor potvrdzuje, že ju napísal samostatne, že v nej podľa pravidiel uviedol všetky zdroje, z ktorých čerpal, teda že záverečná práca nie je plagiátom. Pri písaní tohto typu čestného prehlásenia by ste sa mali riadiť smernicou danej školy. V zásade však vyzerá toto čestné vyhlásenie nasledovne.

čestné vyhlásenie k bakalárskej magisterskej práci

Pin It on Pinterest